Stosowanie narzędzi formowania do części arkusza blachy

Narzędzia formowania z Biblioteki projektu są używane tylko z częściami arkusza blachy. Części arkusza blachy uwzględniają operację arkusza blachy w drzewie operacji FeatureManager.

Trzeba wziąć pod uwagę to, jak minimalny promień krzywizny (MRC) koreluje z narzędziem formowania. Wartość MRC w narzędziu formowania jest dobrą miarą maksymalnej grubości dla części arkusza blachy. Poza tym limitem poprawność wyników nie jest gwarantowana. Wartość MRC można sprawdzić, wybierając Narzędzia > Oceń > Sprawdź . W oknie dialogowym Sprawdź element, w obszarze Sprawdź, czy są, wybrać Minimalny promień krzywizny i kliknąć Sprawdź.

 1. Otworzyć część arkusza blachy i przejść do folderu narzędzi formowania w Bibliotece projektu.
 2. Kliknąć folder prawym przyciskiem myszy i wybrać Folder narzędzi formowania. Jeżeli Folder narzędzi formowania jest już wybrany, należy pominąć ten krok. Na zapytanie, czy wszystkie podfoldery mają być oznaczone jako foldery narzędzi formowania, należy odpowiedzieć, klikając Tak.
  Ten krok dotyczy narzędzi formowania w postaci plików części (*.sldprt), a nie plików narzędzia formowania (*.sldftp).
 3. Przeciągnąć narzędzie formowania z Biblioteki projektu na ścianę, która ma zostać zmodyfikowana.
  Ściana do której stosujemy narzędzie formowania odpowiada powierzchni stop samego narzędzia. Domyślnie narzędzie porusza się do dołu. Materiał zostanie zdeformowany kiedy narzędzie uderzy ścianę.
 4. Przed zwolnieniem przycisku myszy należy zmienić położenie narzędzia formowania za pomocą przycisków:
  Karta Odwraca narzędzie formowania.
  Strzałki Obracanie narzędzia formowania w krokach co 90ş.
 5. Zwolnić przycisk myszy.
  Zostanie wyświetlony podgląd narzędzia formy.
  form_tool_cover_w_louver_new_face3.gif
 6. W menedżerze właściwości PropertyManager:
  • Na karcie Typ ustawić opcje wyznaczające położenie, obrót, konfigurację, połączenia oraz widoczność rozłożonego modelu.
  • Na karcie Pozycja kliknąć w obszarze graficznym, aby wstawić dodatkowe wystąpienia narzędzia formowania. Do wyznaczenia położenia narzędzia formowania można także użyć narzędzi wymiarowania i relacji.
  Narzędzia formowania mają dwa różne szkice. Pierwszy szkic ustawia lokalizację, a drugi orientację. Aby ustawić położenie narzędzia formowania na pierwszym szkicu, można użyć wymiarów.
 7. Kliknąć .
  Jeśli narzędzie formowania zawiedzie, należy sprawdzić następujące warunki:
  • Jeśli narzędzie formowania ma promienie wchodzące do obiektu z arkusza blachy, narzędzie formowania zawiedzie, kiedy promień wklęsły jest mniejszy od grubości materiału. W takim przypadku promień przechodzący przez arkusz blachy staje się ujemny i wymusza awarię narzędzia.
  • Jeśli narzędzie formowania nie pasuje dokładnie w planarnej części arkusza blachy i przecina zgięcia lub inne elementy geometryczne, może to spowodować awarię narzędzia.