Lista sił złącza

W menedżerze właściwości PropertyManager wyświetlana jest lista sił wyjściowych złączy zdefiniowanych w aktywnym badaniu statycznym lub nieliniowym. Lista złączy obejmuje następujące elementy: kołek, sprężyna, śruba, spaw punktowy, złącze i łożysko.

Można wyświetlić siły osiowe i tnące, momenty zginające i momenty obrotowe dla wszystkich złączy.

Łącznik użyty w połączeniu powinien wytrzymywać te obciążenia z zachowaniem rozsądnego współczynnika bezpieczeństwa. Dla złącz śrubowych i kołkowych można wprowadzić współczynnik bezpieczeństwa podczas definiowania złącza. Podczas wykonywania analizy moduł Simulation przeprowadza weryfikację powodzenia/niepowodzenia pod kątem bezpieczeństwa.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, należy uruchomić badanie statyczne lub nieliniowe ze złączami i wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki , a następnie kliknąć Lista sił złącza.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki i kliknąć Lista wyników sił. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje wybrać Siła złącza.

Opcje

Siła złącza Wybranie tej opcji powoduje zwrócenie wyników siły dla kołka, sprężyny, śruby, spawu punktowego, złącza i łożyska.
Podczas wyszczególniania sił dla złączy kołkowych program Simulation podaje wartości siły i momentu w stosunku do środka ciężkości powierzchni źródłowej zgodnie z definicją w obszarze Ściany/krawędzie cylindryczne komponentu 1 (w menedżerze właściwości PropertyManager Złącze-kołek). Rozkład sił i momentów ścinania nie jest jednorodny wzdłuż geometrii złącza kołkowego.

Wybór

Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych Należy wybrać płaszczyznę odniesienia, oś odniesienia lub układ współrzędnych (inny niż globalny układ współrzędnych), aby wyświetlić składowe X, Y i Z siły złącza względem lokalnego układu współrzędnych.
Jednostka Ustawia jednostki dla wyświetlanych sił.
Złącze
Określa typ złącza na potrzeby wyszczególnienia sił. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
  • Wszystkie złącza
  • Wszystkie kołki
  • Wszystkie śruby
  • Wszystkie sprężyny
  • Wszystkie spoiny punktowe
  • Wszystkie łącza
  • Wszystkie łożyska
  • Indywidualne złącza
Krok wykresu Opcja dostępna tylko dla badań nieliniowych. Ustawia krok rozwiązania, dla którego mają zostać wyświetlone siły złącza.

Siła złącza

W tabeli wyświetlone są dane wyjściowe sił dla wybranych złącz. W wynikach tych uwzględnione jest obciążenie wstępne (jeśli ma zastosowanie).

W przypadku połączeń kołkowych i śrubowych komórki danych dotyczące złącz, dla których stan jest negatywny wyświetlane są kolorem czerwonym. Komórki danych złącz, dla których stan jest pozytywny wyświetlane są kolorem zielonym.

  Typ Wyświetla siły wyjściowe dostępne dla każdego złącza.
  Wypadkowa Wyświetla siły wypadkowe.
Wypadkowa jest obliczana jako pierwiastek kwadratowy sumy kwadratów składowych X, Y i Z.
  Składowe X, Y i Z Dostępne tylko, gdy jest wybrana opcja Wyświetl składowe X,Y, Z. Wyświetla składowe X, Y i Z siły złącza.
Siły złącza są wyświetlone względem globalnego układu współrzędnych. Aby wyświetlić składowe X, Y i Z siły złącza względem lokalnego układu współrzędnych, należy kliknąć Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych .
  Złącze Wyświetla listę wszystkich wybranych złączy.
Do tyłu Przechodzi w górę listy złączy.
Do przodu Przechodzi w dół listy złączy.
Po wybraniu wiersza w tabeli, odpowiadające mu złącze zostaje podświetlone w obszarze graficznym i w objaśnieniu wyszczególniane są wszystkie siły. Nacisnąć klawisz Shift, aby wybrać wiele kolejnych wierszy. Nacisnąć klawisz Ctrl, aby wybrać wiele indywidualnych wierszy.

Opcje raportu

Zapisz do pliku Eksportuje listy sił złącza do arkusza Excel (*.csv).
Graf reakcji Dostępne tylko dla badań nieliniowych. Tworzy dwuwymiarowy wykres historii dla składowych X-, Y-, Z- siły złącza oraz siły wypadkowej dla wybranych złączy.
  Wyświetl składowe X, Y, Z Wyświetla składowe X, Y i Z dla typu siły złącza.
Można również wyświetlić składowe X, Y i Z siły złącza względem lokalnego układu współrzędnych. Kliknąć Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych , aby zdefiniować lokalny układ współrzędnych.
  Transponuj kolumny wyników Dodaje wszystkie siły tego samego typu dla wszystkich wybranych złączy.
Wypadkowa jest obliczana jako pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów składowych X, Y i Z, które zostały wyświetlone obok wynikowej komórki danych.