Dane testu porównania

Okno dialogowe Dane testu porównania pozwala porównywać dane odniesienia z danymi symulacyjnymi w wybranych lokalizacjach. Dane odniesienia mogą opierać się na pomiarach doświadczalnych, innych źródłach zewnętrznych lub badaniach.

Aby uzyskać dostęp do tego okna dialogowego, kliknąć Simulation > Dane testu porównania.

Można zdefiniować wiele badań w celu porównania. Dane odniesienia są wyrażane jako kanały. Kanał jest definiowany przez lokalizację, komponent wyniku, wartość odniesienia lub badanie. Kanały można definiować ręcznie lub automatycznie importując plik. Lokalizacja jest definiowana przez wierzchołek, punkt odniesienia lub 3 współrzędne kartezjańskie. Dane odniesienia można porównywać z wynikami węzłowymi z badań statycznych, nieliniowych, termicznych i testu upuszczenia.

Oprogramowanie generuje tabelę, która porównuje wyniki z odpowiednich wybranych badań z kanałami odniesienia.

Typ badania Należy wybrać typ badania do porównania wyników symulacji. Można wybrać:
 • Statyczne
 • Nieliniowe
 • Termiczne
 • Test upuszczenia

Wyniki wybranego typu badania powinny zawierać wyniki skojarzone z danymi odniesienia.

Dane kanału odniesienia Określa dane, które mają zostać użyte jako odniesienie.

Dane testu.

Opcję tą należy wybrać, jeżeli dane odniesienia uzyskano z pomiarów doświadczalnych.

Wyniki badania.

Opcję tą należy wybrać, aby użyć badania jako źródła danych odniesienia, a następnie wybrać padanie odniesienia z rozwijanego menu.

Tabela kanału Wyszczególnia informacje na temat danych kanału odniesienia.

Dodaj.

Otwiera okno dialogowe Dodaj kanał, aby umożliwić definiowanie nowych kanałów lub edytowanie wybranego kanału.

Edycja.

Otwiera okno dialogowe Edytuj kanał, aby umożliwić edytowanie wybranego kanału.

Usuń.

Usuwa wybrane kanały.

Import.

Pozwala na importowanie zwykłego pliku tekstowego (*.txt) lub pliku Excel (*.csv) zawierającego dane kanału. Plik ma następującą postać:

 • Pierwszy wiersz zawiera dowolne informacje nagłówka.
 • Każdy inny wiersz reprezentuje kanał, a kolumny zawierają następujące informacje:
  • Kolumna 1: Nazwa kanału
  • Kolumna 2: Komponent
  • Kolumna 3: Wartość odniesienia
  • Kolumna 4: jednostki miary wartości
  • Kolumna 5: czas (używane dla testu upuszczenia, nieliniowej kontroli przemieszczenia i siły oraz termicznego stanu nieustalonego)
  • Kolumny 6, 7, 8: Współrzędne X, Y i Z lokalizacji pomiaru
  • Kolumna 9: Jednostki współrzędnych X, Y i Z

Porównaj z wynikami badania Ustawia badania do porównania danych testu.

Porównaj.

Wyodrębnia dane symulacji i wyświetla wyniki porównania w tabeli.

Przykład tabeli kanału: Plik Excel (*.csv)

Przykład tabeli kanału: Zwykły plik tekstowy (*.txt)