Sensory danych symulacji

Sensory Dane symulacji pozwalają monitorować:

 • Dane symulacji, takie jak naprężenia, siły złącza i współczynniki bezpieczeństwa, w konkretnych lokalizacjach modelu.
 • Wyniki z badań stanu nieustalonego Simulation, takich jak nieliniowych, dynamicznych, termicznych stanu nieustalonego, testu upuszczenia i scenariuszy projektu. Zastosować sensory reagujące na tok prac służące do wykreślania grafów w specyficznych lokalizacjach dla badań stanu nieustalonego i projektu. Zastosować sensory stanu nieustalonego służące do wyświetlenia wyników badań stanu nieokreślonego oraz wyświetlenia danych statystycznych w krokach rozwiązania.
 • Grafy danych śledzenia trendu
 • Cele i powiązania dla badań projektu

Aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Sensor, kliknąć w drzewie operacji FeatureManager prawym przyciskiem myszy folder Sensors i wybrać Dodaj sensor.

Typ sensora

Dane symulacji Monitoruje wyniki badania Simulation.
Aby uzyskać więcej informacji na temat innych typów sensorów, zapoznać się z tematem Menedżer właściwości PropertyManager Sensory.

Ilość danych

Wybrać wielkość wyniku i komponent, który należy śledzić przy użyciu sensora.

tracktype.png Wyniki Wybrać jedną z poniższych możliwości:
 • Naprężenie
 • Odkształcenie
 • Przemieszczenie
 • Częstotliwość (postać drgań)
 • Wyboczenia (współczynnik obciążenia dla postaci drgań wyboczenia)
 • Siła złącza
 • Siły swobodnego obiektu
 • Termiczne
 • Prędkość
 • Przyspieszenie
 • Naprężenie belki
 • Reagujący na tok pracy
component.png Komponent Wybrać komponent wyników, który ma być śledzony przy użyciu sensora.
Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych Wybrać płaszczyznę, oś lub układ współrzędnych dla geometrii odniesienia.

Właściwości

Wybrać wielkość wyniku i komponent, który należy śledzić przy użyciu sensora.

Jednostka Wybrać jednostki dla danej wielkości Simulation
Kryterium

Model Max

Maksymalna wartość algebraiczna w modelu

Model Min

Minimalna wartość algebraiczna w modelu

Średnia modelu

Średnia wartość w modelu

Maximum spośród wybranych elementów

Maksymalna wartość algebraiczna wybranych elementów zdefiniowanych w polu Komponenty, obiekty, ściany, krawędzie lub wierzchołki

Minimum spośród wybranych elementów

Minimalna wartość algebraiczna wybranych elementów zdefiniowanych w polu Komponenty, obiekty, ściany, krawędzie lub wierzchołki

Średnia z wybranych elementów

Średnia wartość wybranych elementów zdefiniowanych w polu Komponenty, obiekty, ściany, krawędzie lub wierzchołki

RMS z wybranych elementów

Średnia kwadratowa z wybranych elementów zdefiniowanych w polu Komponenty, obiekty, ściany, krawędzie lub wierzchołki

  Kryterium kroku

Dla wszystkich kroków

Śledzi dane Simulation we wszystkich krokach dla całego modelu lub dla wybranych elementów i podaje pojedynczą wartość. Jeśli na przykład jako Kryterium wybrano Model Max, sensor podaje maksymalną wartość w modelu ze wszystkich kroków.

W określonym kroku wykresu

Śledzi wartość danych Simulation w określonym kroku wykresu w oparciu o określony przez użytkownika numer wykresu. Można sterować liczbą kroków wykresu oraz okresem kroku przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Opcje wyników.

Nieustalony

Dostępne dla badania stanu nieustalonego (nieliniowe, liniowe dynamiczne, termiczne - nieustalone i test upuszczenia). Śledzi dane Simulation w stopniach czasu lub częstotliwości.

Aby utworzyć listę danych przechowywanych w sensorze stanu nieustalonego, w części Sensory należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę sensora i wybrać Lista.

Aby zobaczyć dwuwymiarowe grafy wyników przechowywane w sensorach stanu nieustalonego, w części Sensory należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę sensora i wybrać Graf.

W określonej postaci drgań

Opcja ta jest dostępna tylko dla sensorów częstotliwości i wyboczenia. Określa numer postaci drgań, dla którego sensor śledzi wynik.

Wybierz komponenty, obiekty, ściany, krawędzie lub wierzchołki Wartości są monitorowane w tych wybranych elementach.
Złącza Dostępne tylko wtedy, gdy zdefiniowano złącza i wybrano Siła złącza w obszarze Ilość danych.
 • Wszystkie kołki
 • Wszystkie śruby
 • Wszystkie łożyska
 • Indywidualne złącze
Zaznaczyć Obiekty, Ściany, Krawędzie, wierzchołki lub punkty odniesienia Dostępne, gdy wybrano Reagujący na tok prac w części Ilość danych. Wartości są śledzone we wszystkich krotkach rozwiązywania zaznaczonych elementów.
  Połącz z wyborem Automatycznie aktualizuje wybrane współrzędne wierzchołków lub punktów przy zmianie geometrii.

Lokalizacja(e)

Dostępne, gdy opcja Reagujący na tok prac w części Połącz z wyborem nie jest zaznaczona. Wyszczególnia punkty i współrzędne lokalizacji sensorów.

Jednostka Ustawić jednostki wyświetlania dla listy Lokalizacja(e).

Współczynnik bezpieczeństwa

Wybrać, aby monitorować wartość współczynnika bezpieczeństwa (FOS).

Użyj wytrzymałości ograniczającej w danych materiału (Dostępne tylko dla komponentów Naprężenia.) Wykorzystuje dane granicy plastyczności zdefiniowane w oknie dialogowym Materiał.
Wprowadź wartość ograniczającą (Dostępne dla wszystkich wyników badania Simulation za wyjątkiem Naprężenia). Wprowadzić górną wartość graniczną dla monitorowanej wielkości. Na przykład: maksymalne wypadkowe przemieszczenie modelu jest obliczane do URES = 2 cale. Wprowadźmy 5 w wartości ograniczającej. Sensor obliczy współczynnik bezpieczeństwa dla maksymalnego URES jako 5/2 = 2.5.

Alert

Wybrać Alert i skonfigurować operator oraz limity.

Alerty powiadamiają natychmiast o przekroczeniu przez wartość sensora określonych limitów. Gdy sensor wyzwala alert, system emituje sygnał akustyczny, a sensor jest oznaczany flagą w drzewie operacji FeatureManager.

Opcje pliku

Wybrać, aby monitorować wartość współczynnika bezpieczeństwa (FOS).

Zapisz Zapisuje współczynniki sensora do pliku wartości rozdzielonych przecinkami (*.csv). Aby przejrzeć ten plik, należy użyć edytora tekstu lub aplikacji Microsoft Excel.
Import Importuje lokalizacje sensora z pliku *.csv lub *.txt jako nowy sensor.