Wykreślanie wyników

Oprogramowanie generuje folder Results w drzewie badania Simulation po zakończonym powodzeniem uruchomieniu badania. Domyślne wykresy w folderze Results zależą od typu badania i ustawień skonfigurowanych na karcie Opcje domyślne w oknie dialogowym Opcje.

Aby wykreślić wyniki:

Należy wykonać jedną lub więcej spośród następujących czynności:
Zadanie Czynność
Aby zdefiniować dodatkowe wykresy: W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Results i wybrać Zdefiniuj <typ wykresu>.
Aby wyświetlić wykres: Kliknąć dwukrotnie ikonę wykresu w drzewie badania Simulation.
Aby utworzyć nowy folder wyników, należy: Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Results i wybrać Utwórz nowy folder.

Można zmieniać nazwy folderów wyników oraz kopiować lub przenosić wykresy z jednego folderu do innego.

Aby porównać wyniki wykresów z badania lub różnych badań, należy: Użyć narzędzia Porównaj wyniki.