Wyszczególnianie wyników

Pomimo, że wykreślanie zwykle jest lepszym narzędziem przeglądania wyników, czasami preferowane jest wyszczególnienie wyników w postaci tabelarycznej. Na przykład: po uruchomieniu badania częstotliwości można wyszczególnić wszystkie żądane częstotliwości rezonansowe.

Można wyszczególnić wielkości z większą dokładnością dla przemieszczeń, naprężeń, odkształceń, wartości termicznych i modów częstotliwości. Zaznaczyć opcję Większa dokładność ilości na liście wyników w oknie dialogowym Opcje systemu - Ogólne.