Menedżer właściwości PropertyManager Lista analizy termicznej

Po przeprowadzeniu badania termicznego można wyświetlić wyniki dotyczące temperatury i strumienia cieplnego.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager po przeprowadzeniu badania termicznego, kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki i wybrać Lista analizy termicznej.

Komponent

Jednostki Wybrać jednostki komponentu.
Komponent Ustawia komponent termiczny, dla którego mają zostać wyszukane wartości skrajne. Domyślnie wyszczególniane są wartości w przedziale 5% tolerancji względem wartości Bezwzględne maksimum.
TEMP Temperatura węzłowa
GRADX Gradient temperatury w kierunku X wybranej geometrii odniesienia
GRADY Gradient temperatury w kierunku Y wybranej geometrii odniesienia
GRADZ Gradient temperatury w kierunku Z wybranej geometrii odniesienia
GRADN Wypadkowy gradient temperatury
HFLUXX Strumień cieplny w kierunku X wybranej geometrii odniesienia
HFLUXY Strumień cieplny w kierunku Y wybranej geometrii odniesienia
HFLUXZ Strumień cieplny w kierunku Z wybranej geometrii odniesienia
HFLUXN Wypadkowy strumień cieplny
Numer kroku czasu Dostępne dla analizy termicznej stanu nieustalonego. Ustawia krok czasu, dla którego należy wyszczególnić wyniki. Domyślny krok wynosi 1 dla analizy termicznej stanu ustalonego.

Zaawansowane opcje

Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych Należy wybrać płaszczyznę odniesienia, oś lub układ współrzędnych do wyszczególnienia naprężenia. Używane tylko dla komponentów kierunkowych.
Skrajności Wybranie tej opcji wyszukuje wartości skrajne.
Kryterium Określa kryterium dla wyników o skrajnych wartościach. Dostępne opcje listy:
  • Bezwzględne maksimum
  • Algebraiczne maksimum
  • Algebraiczne minimum
  Sortuj według wartości Aktywuje sortowanie listy.
  Pokaż listę wszystkich wartości w granicach Ustawia zakres wartości do wyszczególnienia. Domyślnie wyszczególniane są wartości w przedziale 5% tolerancji od wartości skrajnej.
Zakres Opcja ta służy do sekwencyjnego wyszczególniania wartości z numerami węzłów. Należy wprowadzić najniższy i najwyższy numer węzła.

Lista

Dostępne tylko wtedy, jeżeli wybrano Zakres w części Zaawansowane opcje.

Lista temperatur i gradientów Wyszczególnia temperaturę węzłową, trzy komponenty gradientu temperatury oraz wypadkowy gradient temperatury.
Lista strumienia cieplnego Wyszczególnia trzy komponenty strumienia cieplnego i wypadkowy strumień cieplny.