Lista siły reakcji

Istnieje możliwość wyszczególnianie sił reakcji na wybranych elementach dla aktywnego badania statycznego, nieliniowego, testu upuszczenia i dynamicznego. Oprogramowanie wyszczególnia komponenty X, Y i Z siły reakcji oraz wypadkową siłę reakcji na wybranych elementach, a także na całym modelu.

Aby wyszczególnić siły reakcji po wykonaniu analizy, kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Results i wybrać Lista siły reakcji. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Opcje wybrać Siła reakcji.

Można również kliknąć Doradca wyników > Lista siły reakcji (menedżer poleceń CommandManager Simulation).

Siły reakcji nie są obliczane dla sztywnych obiektów.

Wybór

Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych Wyszczególnia wyniki względem wybranego elementu.
Jednostki Ustawia jednostki danych wyjściowych.
Ściany, krawędzie lub wierzchołki Wyszczególnia siły reakcji dla wybranych elementów.
Komponenty Wyszczególnia siły reakcji dla wybranych komponentów.
Połączenia Dostępne dla połączeń belek, w których zastosowano umocowania. Wyszczególnia siły reakcji w wybranych połączeniach belek.

Połączenia belek na swobodnym końcu belek zaznaczone są kolorem jasnozielonym.

Połączenia belek, w których przecinają się co najmniej dwie belki, zaznaczone są kolorem pomarańczowym.

Krok czasu Dostępne tylko w badaniach nieliniowych, teście upuszczenia i badaniach dynamicznych. Określa numer kroku czasu, dla którego ma zostać wyszczególniona siła reakcji.
  Dostępne dla badań nieliniowych, testu upuszczenia i historii modalnej. Wyświetla czas odpowiadający wybranemu krokowi wykresu.
  Dostępne dla badań harmonicznych i drgań losowych. Wyświetla częstotliwość odpowiadającą wybranemu krokowi wykresu.
  Aktualizuj Aktualizuje wyniki w oparciu o aktualnie wybrane elementy.

Siła reakcji

Wyszczególnia komponenty X, Y i Z siły reakcji oraz wypadkową siłę reakcji na wybranych elementach i na całym modelu. Siły reakcji wzdłuż osi X, Y i Z są sumami indywidualnych sił reakcji węzłowych na wybranych elementach i na całym modelu.

Graf reakcji Dostępne tylko w badaniach nieliniowych, teście upuszczenia i badaniach dynamicznych. Tworzy dwuwymiarowe wykresy historii czasu dla komponentów X-, Y-, Z- siły reakcji oraz wypadkową siłę reakcji na wybranych elementach oraz na całym modelu.

Moment reakcji

Skorupy i belki

Solver oblicza momenty reakcji dla elementów skorupy i belki w węzłach powiązań, uwzględniając obrotowe stopnie swobody. Występuje niewielka odporność na skręcanie normalna względem ściany skorup.

Wyszczególniona jest suma momentów reakcji obliczonych w indywidualnych powiązanych węzłach w odniesieniu do globalnego układu współrzędnych (oś X, Y i Z).

Wyszczególnianie momentów reakcji jest dostępne dla całego modelu lub dla wybranych elementów.

Bryły

W przypadku elementów czworościennych, które mają tylko translacyjne stopnie swobody, momenty reakcji nie są obliczane bezpośrednio z rozwiązania macierzy równania.

Wyszczególnione mogą być momenty komponentów siły reakcji dla całego modelu lub wybranego elementu względem zdefiniowanego przez użytkownika układu współrzędnych lub osi. Wektor ramienia momentu jest obliczany z początku układu współrzędnych odniesienia.

W przypadku wybrania osi odniesienia moment sił reakcji jest obliczany tylko względem tej osi. Ramię momentu jest odległością pomiędzy powiązanymi węzłami, gdzie siły reakcji są obliczane z osi.

Wypadkowy moment reakcji jest normą komponentów momentu względem układu współrzędnych odniesienia z początku lub względem osi odniesienia.

Lista sił reakcji momentu jest dostępna dla całego modelu lub dla wybranych elementów.

Graf reakcji Dostępne tylko w badaniach nieliniowych, teście upuszczenia i badaniach dynamicznych. Tworzy dwuwymiarowe wykresy historii czasu dla komponentów X-, Y-, Z- momentu reakcji oraz wypadkowy moment reakcji na wybranych elementach oraz na całym modelu.

Opcje wyświetlania

Wyświetlaj siły wypadkowe Przekształca trzy wektory siły (komponenty X, Y i Z) w wypadkowy wektor siły. Wyświetlany jest tylko wypadkowy wektor siły.