Menedżer właściwości PropertyManager Lista wyników

Po przeprowadzeniu badania można wyszczególnić komponenty naprężeń, przemieszczeń i odkształceń. W przypadku badań częstotliwości i wyboczenia istnieje możliwość wyszczególnienia postaci drgań. W przypadku badań dynamicznych można także wyszczególnić komponenty przyspieszenia i prędkości.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Results i wybrać Lista naprężenia, przemieszczenia, odkształcenia.

Ilość

Naprężenie Wybiera komponent naprężenia do wyszczególnienia.
Przemieszczenie Wybiera komponent przemieszczenia dla aktywnego badania lub postacie drgań dla aktywnego badania częstotliwości albo wyboczenia.
Odkształcenie Wybiera komponent odkształcenia do wyszczególnienia.
Prędkość Dostępne tylko w przypadku badań dynamicznych. Wybiera komponent prędkości do wyszczególnienia.
Przyspieszenie Dostępne tylko w przypadku badań dynamicznych. Wybiera komponent przyspieszenia do wyszczególnienia.

Komponent

Komponent Wybrać jeden z komponentów wynikowych do wyszczególnienia:
 • Naprężenie
 • Przemieszczenie
 • Odkształcenie
 • Velocity
 • Przyspieszenie
Jednostki Wybrać jednostki komponentu.
modeshape.png Postać drgań Dostępne tylko dla badań częstotliwości i wyboczenia. Określa numer modu, dla którego ma zostać wyszczególnione przemieszczenie.
Krok wykresu Dostępne tylko dla badań nieliniowych, dynamicznych i testu upuszczenia. Ustawia numer kroku, dla którego wybrany wynik ma zostać wyszczególniony.

Zaawansowane opcje

Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych Należy wybrać płaszczyznę odniesienia, oś lub układ współrzędnych do wyszczególnienia naprężenia. Używane tylko dla komponentów kierunkowych.
  Węzły Lista naprężeń węzłowych
  Środek elementu Wyszczególnia naprężenia elementu lub odkształcenia pośrodku elementu.
  Węzły elementu Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano Zakres. Wyszczególnia naprężenia normalne i ścinające w węzłach każdego elementu zdefiniowanego w Zakresie.
replace_face_surface.png Ściana skorupy Dostępne tylko w przypadku modeli z siatką mieszaną i skorupową.
 • Góra (całkowite naprężenia lub odkształcenia na górnej ścianie)
 • Dół (całkowite naprężenia lub odkształcenia na dolnej ścianie)
 • Membrana (naprężenie błonowe lub komponent odkształcenia)
 • Gięcie (naprężenie zginające lub komponent odkształcenia)
Skrajności Wybranie tej opcji wyszukuje wartości skrajne.
Kryterium Określa kryterium dla wyników o skrajnych wartościach. Dostępne opcje listy:
 • Bezwzględne maksimum
 • Algebraiczne maksimum
 • Algebraiczne minimum
  Sortuj według wartości Aktywuje sortowanie listy.
  Pokaż listę wszystkich wartości w granicach Ustawia zakres wartości do wyszczególnienia. Domyślnie wyszczególniane są wartości w przedziale 5% tolerancji od wartości skrajnej.
Zakres Wybrać, aby określić żądany zakres węzłów/elementów do przeszukania. Opcja ta służy do sekwencyjnego wyszczególniania wartości z numerami węzłów/elementów. Należy wprowadzić najniższy i najwyższy numer węzła/elementu.

Lista

Dostępne tylko wtedy, jeżeli wybrano Zakres w części Zaawansowane opcje.

Wyświetlaj naprężenia normalne i ścinające  
Lista naprężenia głównego, naprężenia zredukowanego wg Misesa oraz natężenia naprężenia  
Komponenty przemieszczenia  
Siły reakcji  
Komponenty odkształcenia
 • Normalne odkształcenia
 • Odkształcenia przy ścinaniu
 • Odkształcenie równoważne
 • Gęstość energii odkształcenia
 • Całkowitej energia odkształcenia
 • Normalne odkształcenia w głównych kierunkach
Patrz temat pomocy Komponenty odkształceń, aby przeczytać opis komponentów.