Menedżer właściwości PropertyManager Moc/energia cieplna

Menedżer właściwości PropertyManager Lista mocy/energii wyszczególnia moc cieplną lub energię cieplną obliczeń równowagi cieplnej. Wyszczególnia również moc cieplną lub energię cieplną netto, jaka dostaje się do systemu lub opuszcza system. Wyszczególnianie energii cieplnej jest dostępne tylko dla badań termicznych stanu nieustalonego.

Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:

Utworzyć badanie termiczne Simulation. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki icon_res_fldr.gif i wybrać Lista mocy/energii cieplnej.

Opcje

Moc cieplna  
Energia cieplna Dostępne tylko dla badań termicznych stanu nieustalonego.
Energia cieplna jest obliczana jako powierzchnia poniżej krzywej mocy cieplnej względem czasu.

Wybór

Jednostka units.png Wybiera jednostkę mocy cieplnej lub energii cieplnej.
Wybierz ściany, krawędzie lub wierzchołki select_edge_faces_vertex.png Wybiera ściany, krawędzie lub wierzchołki brył i skorup, aby wyszczególnić przepływ ciepła.
Komponenty Przycisk part.png Wybiera całe złożenie lub komponenty, aby wyszczególnić przepływ ciepła.

Krok rozwiązania

Dostępne tylko dla badań termicznych stanu nieustalonego

Krok wykresu (czas rozpoczęcia) step_number.png Ustawia krok czasowy rozwiązania, aby wyszczególnić wyniki.
Czas Pokazuje krok czasowy w sekundach dla wybranego kroku rozwiązania.
Krok wykresu (czas zakończenia) step_number.png Dostępne dla wyników energii cieplnej pomiędzy dwoma krokami rozwiązania. Ustawia końcowy krok czasowy rozwiązania, aby wyszczególnić wyniki.

Podsumowanie

Program dokonuje wszystkich obliczeń równowagi cieplnej i wyszczególnia moc cieplną (lub energię cieplną) na powierzchniach obiektów. Nie uwzględnia żadnego objętościowego wytwarzania ciepła wewnątrz obiektów.
Moc do, Energia do   Wyszczególnia moc cieplną lub energię cieplną, która przepływa przez wybrane elementy.
Moc z, Energia z   Wyszczególnia moc cieplną lub energię cieplną, która wypływa z wybranych elementów.
Moc netto, Energia netto   Wyszczególnia moc cieplną netto lub energię cieplną netto dla wybranych elementów i całego modelu.

Jeżeli zastosowano moc cieplną dla części o wielu obiektach, oprogramowanie dodaje dodatnią (przepływającą przez obiekt) i ujemną (wypływającą z obiektu) moc cieplną dla każdego obiektu. Cała moc cieplna wpływająca do i wypływająca ze wszystkich obiektów jest wyszczególniona w Cały model.

Dla analizy cieplnej stanu ustalonego, przepływ mocy cieplnej netto wynosi zero dla całego modelu.

Dodatnia energia cieplna netto oznacza przyrost ciepła, natomiast ujemna energia cieplna oznacza utratę ciepła.

Graf reakcji time_curve.png Tworzy wykresy 2D wyników mocy cieplnej vs czasu dla wybranych elementów, jak również dla całego modelu. Grafy historii czasu można kreślić dla mocy cieplnej w, poza cieplnej poza oraz ilości mocy cieplnej netto.