Menedżer właściwości PropertyManager Lista wyników zmęczenia

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager po przeprowadzeniu badania zmęczenia, kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Results i wybrać Lista wyników zmęczenia.

Trwałość Wyszczególnia liczbę cykli wymaganą do spowodowania zniszczenia w każdym węźle. Dostępne tylko, gdy badanie zmęczenia jest zdefiniowane z jednym przypadkiem.
Uszkodzenie Wyszczególnia skumulowany współczynnik uszkodzenia w każdym węźle.
Współczynnik bezpieczeństwa Wyszczególnia współczynnik bezpieczeństwa obciążenia w każdym węźle.
Wskaźnik dwuosiowości Wyszczególnia proporcję mniejszego przemiennego naprężenia głównego (z pominięciem przemiennego naprężenia głównego najbliższego zeru) do większego przemiennego naprężenia głównego.

Zaawansowane opcje

Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych Należy wybrać płaszczyznę odniesienia, oś lub układ współrzędnych do wyszczególnienia naprężenia. Używane tylko dla komponentów kierunkowych.
Skrajności Wybranie tej opcji wyszukuje wartości skrajne.
Kryterium Określa kryterium dla wyników o skrajnych wartościach. Dostępne opcje listy:
  • Bezwzględne maksimum
  • Algebraiczne maksimum
  • Algebraiczne minimum
  Sortuj według wartości Aktywuje sortowanie listy.
  Pokaż listę wszystkich wartości w granicach Ustawia zakres wartości do wyszczególnienia. Domyślnie wyszczególniane są wartości w przedziale 5% tolerancji od wartości skrajnej.
Zakres Należy zaznaczyć to pole, aby określić żądany zakres węzłów do wyszukania. Opcja ta służy do sekwencyjnego wyszczególniania wartości z numerami węzłów. Należy wprowadzić najniższy i najwyższy numer węzła.