Dodaj kanał - Edytuj kanał

Okno dialogowe Dodaj kanał pozwala na dodanie kanałów na potrzeby porównania danych testu. Kanał jest definiowany przez lokalizację, komponent wyniku, czas (dla badań nieliniowych i testu upuszczenia), wartość odniesienia lub badanie.

Okno dialogowe Edytuj kanał pozwala na dodanie kanałów na potrzeby porównania danych testu.

Nazwa Nazwa kanału. Należy użyć nazwy opisowej lub nazwy domyślnej, która dołącza licznik do słowa kanał.
Odniesienie (płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych) Należy wybrać element odniesienia (płaszczyznę, oś lub układ współrzędnych) względem którego wprowadzane będą dane odniesienia.
Typ wyniku Typ wyniku w kanale. Dostępne opcje zależą od typu badania wybranego w oknie dialogowym Dane testu porównania.

Dala badań statycznych, nieliniowych i testu upuszczenia dostępne są opcje:

Naprężenie.

Naprężenie węzłowe.

Przemieszczenie.

Przemieszczenie węzłowe.

Odkształcenie.

Odkształcenie węzłowe.

Dla badań termicznych nie są dostępne żadne opcje, ponieważ wszystkie komponenty wyniku są dostępne dla typu termicznego.
Komponent Ustawia komponent wybranego typu wyniku.
Mierzona wartość Ustawia zmierzoną wartość i jednostkę wybranego komponentu. Nie używane, jeżeli dane kanału odniesienia w oknie dialogowym Dane testu porównania są ustawione na badanie odniesienia.
Czas Wyniki badań nieliniowych, testu upuszczenia i termicznych stanu nieustalonego są dostępne w różnych chwilach czasowych (lub ogólnie krokach rozwiązania). Wartości tej należy użyć, aby określić krok rozwiązania do użycia w porównaniu.
Lokalizacja Ustawia lokalizację pomiaru.
 • Wybierz wierzchołek lub punkt odniesienia
  • Wybrane elementy. Wybrać wierzchołek lub punkt odniesienia.
 • Wprowadź współrzędne
  • Układ współrzędnych. Wybrać układ współrzędnych.
   • X. Współrzędna X wybranej lokalizacji.
   • Y. Współrzędna Y wybranej lokalizacji.
   • Z. Współrzędna Z wybranej lokalizacji.
 • Jednostki. Ustawia jednostkę długości do określania współrzędnych lokalizacji.
Po kliknięciu Zastosuj w celu dodania kolejnych kanałów okno dialogowe pozostanie widoczne.