Menedżer właściwości PropertyManager Opcje wykresu wektorów

Menedżer właściwości PropertyManager Opcje wykresu wektorów pozwala na dynamiczne sterowanie wyglądem symboli wykresu wektorów.

Opcje

Rozmiar Steruje rozmiarem wektorów na wykresie. Należy użyć strzałek lub przeciągnąć suwak, aby zmienić rozmiar wektorów.
Gęstość Steruje gęstością wektorów na wykresie.
  Tylko powierzchnia Zaznaczenie tej opcji wyświetla wektory tylko na powierzchniach modelu.
  Dopasuj kolory wykresu Wykorzystuje tą samą mapę kolorów wykresu dla wektorów.
  Pojedynczy kolor Przypisuje wybrany przez użytkownika kolor do wszystkich wektorów na wykresie. Aby zmienić kolor wektorów, należy kliknąć Edytuj kolor.
Poniżej przedstawiono ilustrację opcji wykresu wektorów:
Wykres izochromowy wypadkowego przemieszczenia Wykres wektorów wypadkowego przemieszczenia (domyślne opcje wektora)
Wykres wektorów wypadkowego przemieszczenia ze zwiększonym rozmiarem wektorów Wykres wektorów wypadkowego przemieszczenia ze zwiększoną gęstością wektorów

Dostosowywanie wykresów wektorów

Aby dostosować wykresy wektorów, należy:

  1. Po uruchomieniu badania, utworzyć wykres wektorów żądanej wielkości.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu wektorów i wybrać Opcje wykresu wektorów.
    Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Opcje wykresu wektorów.
  3. Użyć strzałek Rozmiar , aby ustawić rozmiar strzałek wektorów.
  4. Użyć strzałek Gęstość , aby ustawić gęstość wektorów na wykresie.
  5. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, zaznaczyć opcję Tylko powierzchnia, aby wykreślić wektory tylko na granicach modelu.
  6. Wybrać Dopasuj kolory wykresu, aby użyć tej samej mapy kolorów, jakiej użyto na wykresie lub Jeden kolor, aby użyć jednego koloru na wykresie wektorów.
  7. Kliknąć .