Menedżer właściwości PropertyManager Animacja

Menedżer właściwości PropertyManager Animacja pozwala animować wykres i zapisać taką animację jako plik .avi.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu w drzewie badania Simulation i wybrać Animuj.

Podstawy

Odtwórz Uruchamia animację od bieżącej klatki.
Pauza Zatrzymuje animację na bieżącej klatce.
Zatrzymaj Ustawia animację na klatce początkowej.
Klatki Określa liczbę klatek do użycia w animacji. W celu określenia klatek wykorzystywana jest interpolacja liniowa. Nie używane dla analiz termicznych stanu nieustalonego, nieliniowych i testu upuszczenia.
Prędkość Steruje prędkością animacji. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa prędkość animacji, a przesuniecie w lewo zmniejsza prędkość animacji.
Tylko do przodu Wybranie powoduje jednorazowe odtworzenie animacji do przodu.
Pętla Wybranie tej opcji odtwarza animację w ciągłej pętli. Odtwarza od początku do końca, znowu od początku do końca i tak dalej.
Odtwarzanie postępowo-zwrotne Wybranie tej opcji odtwarza animację w ciągły, postępowo zwrotny sposób. Jest ona odtwarzana od początku do końca, następnie od końca odo początku i tak dalej.

Zapisz jako plik AVI

Opcja Określa, jaki kompresor ma zostać użyty.
Przeglądaj Należy kliknąć, aby określić nazwę i lokalizację pliku animacji.
Przeglądaj za pomocą Media Player Wybranie tej opcji pozwala oglądać animację przy użyciu aplikacji Microsoft® Media Player©.

Animowanie wykresów

Animowane wykresy przedstawiają fotografie wykreślanych danych względem czasu lub częstotliwości. Jeżeli wyniki są dostępne dla jednego kroku (analizy liniowe statyczne, częstotliwości, wyboczenia i termiczne stanu ustalonego) wyniki są interpolowane liniowo dla pewnej liczby klatek. Dla badań termicznych stanu nieustalonego, nieliniowych, dynamicznych i testu upuszczenia dostępnych jest wiele kroków.

Wykresy animowane z badań statycznych z rozwiązaniem dużego przemieszczenia są liniowo interpolowane pomiędzy początkowym a końcowym krokiem rozwiązania. Aby przeglądać dokładne animacje wykresów wyników, które uchwycają całą historię rozwiązania, zaleca się użycie analizy nieliniowej.

Aby animować wykres, należy:

 1. W drzewie badania Simulation kliknąć dwukrotnie wykres, aby go aktywować.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres i wybrać polecenie Animuj.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Podstawowe, należy:
  1. Kliknąć Odtwórz , aby odtworzyć animację.
  2. Przejrzeć animację w obszarze graficznym.
  3. Aby zatrzymać animację, kliknąć Zatrzymaj .
 4. Kliknąć .
  Aby zapisać animację jako plik .avi, kliknąć Zapisz jako plik AVI przed kliknięciem Odtwórz .