Menedżer właściwości PropertyManager Przycinanie izo

Menedżer właściwości PropertyManager Przycinanie izo pozwala na przeglądanie powierzchni o określonej wartości wykreślanego wyniku. Można jednocześnie utworzyć maksymalnie sześć powierzchni.

Izo 1 i Izo 2

W przypadku wykresów naprężeń opcja Ico Clipping jest dostępna tylko dla wartości węzłów.

Wartość izo Ustawia wartość powierzchni izo do wykreślenia. Odwróć kierunek przycinania . Zmienia kierunek cięcia na przeciwną stronę.

Izo 3

Ten przekrój pojawia się po wybraniu Izo 2. Izo 2 i Izo 3 pozwalają na utworzenie dodatkowych widoków przekroju w modelu.

Opcje

  Twórz wykres tylko na izopowierzchni Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, program wyświetla powierzchnie z wartością określoną w polu Wartość izo. Kiedy ta opcja nie jest zaznaczona, program wyświetla powierzchnie z wartościami równymi lub większymi od wartości określonej w polu Wartość izo.
  Pokaż kontur na nieprzeciętej części modelu Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, program wyświetla kontury wyników na nie przeciętej części modelu. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, program wyświetla nie przeciętą cześć modelu w trybie widoku cieniowanego.
  Zresetuj Przywraca ustawienia domyślne wyborów.
Przycinanie włączone / wyłączone Włącza lub wyłącza przycinanie aktywnego wykresu.

Tworzenie wykresów izopowierzchni

Aby utworzyć powierzchnie izo aktywnego wykresu, należy:

 1. Aktywować żądany wykres klikając dwukrotnie jego ikonę w drzewie badania Simulation.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu i wybrać Przycinanie izo lub kliknąć (pasek narzędzi Narzędzia wyników Simulation).
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Izo 1 wpisać wartość dla Wartość izo lub przeciągnąć suwak, aby określić żądaną wartość izo.
  Wykres zostanie zaktualizowany, ukazując powierzchnie o wartościach większych od Wartości izo.
 4. Aby obejrzeć powierzchnie mniejsze od Wartości izo, kliknąć Odwróć kierunek przycinania .
 5. Aby dalej modyfikować wykres, należy wybrać Izo 2, określić Wartości izo i kliknąć Odwróć kierunek przycinania , jeśli to konieczne.
  Można powtarzać poprzedni krok, aby zdefiniować maksymalnie 6 wartości izo.
 6. W części Opcje:
  1. Kliknąć Zresetuj, aby przywrócić początkowy stan wartości w menedżerze właściwości PropertyManager.
  2. Kliknąć Przycinanie włączone / wyłączone , aby włączyć lub wyłączyć przycinanie bieżącego wykresu.
 7. Kliknąć .