Opcje topologii

W oknie dialogowym Opcje topologii określa się ustawienia analizy dla badań topologii.

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Opcje topologii:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy górną ikonę badania topologii i wybrać polecenie Właściwości.

Solver

Automatyczny wybór solvera Oprogramowanie wybiera solver do uruchomienia badania topologii.
  • Domyślnym solverem, o szybszym działaniu, jest Intel Direct Sparse.
  • Solver FFEplus (iteracyjny) jest używany domyślnie tylko w przypadku, gdy zdefiniowane są powiązania częstotliwości.
  • Solver Intel Network Sparse nie jest obsługiwany w przypadku badań topologii.
Wykonaj analizę statyczną przed badaniem topologii Wybrana domyślnie. Oprogramowanie uruchamia analizę statyczną przed uruchomieniem algorytmu optymalizacji topologii.
Uwzględnij rozkład naprężeń Uwzględnia efekt rozkładu naprężeń podczas obliczania sztywności.
Użyj miękkiej sprężyny dla stabilizacji modelu Dodaje miękkie sprężyny połączone z podłożem, aby zapobiec niestabilności. Jeżeli obciążenia zostaną zastosowane do niestabilnego projektu, może on ulec translacji i obrotowi jako ciało sztywne. Zastosować umocowania wystarczające do uniemożliwienia poruszania się jako ciało sztywne.
Użyj funkcji eliminacji bezwładności Stosuje siły bezwładności przeciwdziałające niezrównoważonemu obciążeniu zewnętrznemu. Kiedy ta opcja jest zaznaczona, problemy strukturalne można rozwiązywać bez konieczności stosowania umocowań lub uaktywniania opcji miękkiej sprężyny w celu ustabilizowania modelu i uniknięcia ruchów ciała sztywnego.
Użyj wyrażenia Min/Maks (dla przypadków obciążenia) Wybrać, kiedy wiele przypadków obciążenia (zdefiniowanych za pomocą Menedżera przypadków obciążenia) może oddziaływać na komponent niezależnie.

Algorytm optymalizacji stara się zminimalizować zgodność (wzajemność sztywności) dla każdego zastosowanego obciążenia osobno. Końcowy kształt komponentu ma maksymalną sztywność dla zastosowanych przypadków obciążenia, które mogą oddziaływać niezależnie.

Ustawienia zachowanych (zamrożonych) obszarów

Obszary zawierające tylko obciążenia Wyklucza z optymalizacji ściany, do których są stosowane obciążenia.
Obszary zawierające tylko umocowania Wyklucza z optymalizacji ściany, do których są stosowane umocowania.
Obszary zawierające obciążenia i umocowania Opcja domyślna. Ściany, do których są stosowane obciążenia i umocowania, zostają zachowane podczas optymalizacji.
Brak (zdefiniowane przez użytkownika) Wybrać obszary do zachowania. Aby wybrać ściany do zachowania podczas optymalizacji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję Kontrola produkcji i wybrać polecenie Dodaj zachowany obszar. />
  Folder wyników — określa lokalizację folderu, w którym są zapisywane wyniki analizy.

Zaawansowany

Sprawdzanie zbieżności (jakość robocza) Kiedy ta opcja jest zaznaczona, solver sprawdza w przypadku każdego powtórzenia, czy któryś z celów powiązania zbiega się, aby zatrzymać rozwiązanie. Tolerancje numeryczne między kolejnymi powtórzeniami dla osiągnięcia zbieżności są zmniejszane. Domyślnie solver stosuje mniejszą tolerancję numeryczną (większą precyzję), a do zatrzymania solvera potrzebne jest zarówno zrealizowanie celu, jak i powiązań.
Maksymalna liczba iteracji

Automatyczny

Maksymalna liczba iteracji potrzebna do osiągnięcia zbieżności jest określana automatycznie.

Zdefiniowana przez użytkownika

Określić maksymalną liczbę iteracji, aby algorytm optymalizacji osiągnął zbieżność. Wpisać liczbę iteracji z zakresu od 20 do 101.