Fokus edycji

W przypadku niektórych typów operacji edycji oprogramowanie rozpoznaje, że zmiany, których dokonuje użytkownik dotyczą podzespołu, a nie złożenia najwyższego poziomu. W tych przypadkach, fokus edycji automatycznie zostaje zmieniony ze złożenia najwyższego poziomu do podzespołu.

W przypadku innych typów operacji edycji konieczne jest określenie, że zmiany, których dokonuje użytkownik dotyczą podzespołu, a nie złożenia najwyższego poziomu. Dotyczy to wszystkich przypadków, w których edycja może być z powodzeniem zastosowana do obydwu z nich. Na przykład: można dodać operację otworu złożenia do podzespołu, albo do złożenia najwyższego poziomu, co będzie miało różne rezultaty.

Automatyczna zmiana fokusu edycji

Jeżeli edytowany jest dowolny z poniższych elementów które należą do podzespołu, to fokus edycji zmieni się automatycznie:

  • Szkicuj
  • Szyk komponentów
  • Wiązanie
  • Operacja złożenia (wycięcie lub otwór)
  • Geometria odniesienia

Podobnie jeżeli edytowana jest operacja (definicja lub szkic) komponentu podzespołu, to oprogramowanie automatycznie dokona przełączenia na tryb Edytuj komponent. Odniesienia, które są tworzone w czasie edycji komponentu podzespołu są wykonywane zawsze w kontekście złożenia najwyższego poziomu, a nie podzespołu, który go zawiera.

Jeżeli zostanie dodane wiązanie pomiędzy komponentem podzespołu a jakąś geometrią znajdującą się poza tym podzespołem, to fokus będzie automatycznie zmieniony na podzespół. Wiązanie jest dodawane do złożenia najniższego poziomu, który zawiera obydwa komponenty (najniższy wspólny rodzic).

W obszarze graficznym, gdy w złożeniu zostanie wybrany komponent, który należy do podzespołu, a potem zostanie wykonane polecenie Usuń, usunięty zostanie tylko wybrany komponent, a nie cały podzespół.

Ręczna zmiana fokusu edycji

Konieczne jest uaktywnienie podzespołu, aby możliwe było wykonanie następujących operacji edycji:

  • Dodać komponent do podzespołu. Nie można dodać nowego komponentu w kontekście podzespołu.
  • Dodanie szyku komponentu, operacji złożenia wycięcia lub otworu, szkicu lub geometrii odniesienia do podzespołu.
  • Użycie dynamicznego ruchu złożenia w odniesieniu do komponentów podzespołu. Aby wizualizować ruch w ramach podzespołu, można unieruchomić, zezwolić na ruch i przemieszczać komponenty podzespołu gdy podzespół jest aktywny.
  • Dodanie wiązania pomiędzy komponentami aktywnego podzespołu (zarówno na tym samym poziomie w hierarchii, jak i na niższym poziomie, w zagnieżdżonym podzespole aktywnego podzespołu).
W czasie gdy podzespół jest aktywny, wiązania w złożeniu najwyższego poziomu, które pozycjonują podzespół w stosunku do najwyższego poziomu są chwilowo ignorowane. Wiązania najwyższego poziomu są ponownie rozwiązywane przy powrocie do edycji złożenia najwyższego poziomu i po kliknięciu Przebuduj .

Nie można dodać wiązania pomiędzy komponentem w ramach aktywnego podzespołu a komponentem znajdującym się poza tym aktywnym podzespołem.

Aby uaktywnić podzespół do edycji w kontekście, należy:

Wybrać podzespół i kliknąć Edytuj komponent na pasku narzędzi Złożenie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę podzespołu w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj podzespół.
Gdy podzespół jest uaktywniony, jego kolor zmienia się na niebieski, a pozostała część złożenia zmienia kolor na szary, podobnie jak ma to miejsce przy edycji części. Gdy edycji poddawany jest komponent podzespołu, tylko edytowana indywidualna część zmienia kolor na niebieski.
Aby przywrócić fokus edycji na złożenie najwyższego poziomu, należy ponownie kliknąć Edytuj komponent lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj złożenie.