Edytowanie struktury złożenia

W oknie dialogowym Edycja struktury złożenia można przenosić komponenty z jednego poziomu na inny w celu zreorganizowania hierarchii złożenia.

Poniższe uwagi mają zastosowanie do wszystkich komponentów wybranych dla pojedynczej operacji:
 • Komponenty muszą być na tym samym poziomie w ramach pojedynczego złożenia rodzica.
 • Komponenty muszą zostać przeniesione do tego samego złożenia docelowego.

Aby zmodyfikować strukturę złożenia, należy: 

 1. Kliknięcie Narzędzia > Reorganizuj komponenty.
 2. Komponenty, które mają zostać przeniesione, należy wybrać w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym.
  W oknie dialogowym, w obszarze Komponenty do przeniesienia, zostanie wyświetlona lista wybranych komponentów.
 3. Kliknąć pole Złożenie docelowe, a następnie kliknąć odpowiednią ikonę złożenia w drzewie operacji FeatureManager.
  Jeżeli jakiekolwiek komponenty lub operacje zostaną usunięte w wyniku przeniesienia, rozwinięte zostanie okno dialogowe wyświetlające listę elementów których to dotyczy.
 4. Kliknąć Przenieś.
  Ikony komponentu pojawiają się na końcu sekcji komponentów złożenia docelowego.

Przeciąganie komponentów w drzewie operacji FeatureManager

Można zmienić kolejność i uporządkowanie komponentów przez przeciągnięcie ich w drzewie operacji FeatureManager.

Zmiana kolejności

Kolejność komponentów można zmieniać w ramach jednego poziomu. Domyślnie komponenty złożenia pojawiają się w drzewie operacji FeatureManager w kolejności, w jakiej zostały dodane. Taka sama kolejność jest używana w liście materiałów na rysunku złożenia. Wprowadzając zmiany kolejności w złożeniu można sterować kolejnością na liście materiałów.

Reorganizacja

Można zreorganizować hierarchię złożenia, przenosząc komponenty z jednego podzespołu do innego, z wyższego poziomu do podzespołu, a także z podzespołu na wyższy poziom. Można również kliknąć Narzędzia > Reorganizuj komponenty i użyć okna dialogowego Edycja struktury złożenia, aby zreorganizować komponenty.

Aby przenieść komponenty w drzewie operacji FeatureManager:

W drzewie operacji FeatureManager przeciągnąć komponent, który ma zostać przeniesiony.
Można nacisnąć klawisz Ctrl i przeciągnąć, aby przenieść wiele komponentów jednocześnie.
Podczas przenoszenia nad innymi komponentami wskaźnik zmienia się, aby wskazać, co się stanie po upuszczeniu komponentu w danym miejscu.
Podczas przeciągania nad częścią:
Wskaźnik Akcja
Umieszcza komponent tuż poniżej części, na poziomie złożenia, na którym znajduje się część.

Podczas przeciągania nad podzespołem:
Wskaźnik Akcja
(Ustawić wskaźnik myszy nad nazwą podzespołu). Umieszcza komponent wewnątrz podzespołu, na poziomie, na którym znajdują się inne komponenty podzespołu.

Jeżeli w wyniku przeniesienia zostaną usunięte jakiekolwiek komponenty lub operacje, pojawi się okno dialogowe Edycja struktury złożenia zawierające listę elementów, których to dotyczy.

(Ustawić wskaźnik myszy nad ikoną podzespołu). Umieszcza komponent tuż poniżej podzespołu, na poziomie złożenia, na którym znajduje się podzespół.

Jeśli podczas przeciągania komponentu nad nazwą lub ikoną podzespołu będzie wciśnięty klawisz Alt, komponent zostanie umieszczony tuż poniżej podzespołu.