Łączenie notatek z właściwościami dokumentu

Aby automatycznie wstawić informacje w rysunku, można połączyć tekst notatki w arkuszu rysunku lub w formacie arkusza rysunku z właściwościami dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury dodawania łącza w notatce, patrz: Połączenie z właściwością.

Wszystkie dokumenty SOLIDWORKS posiadają następujące właściwości definiowane przez system:
Nazwa właściwości Wartość
SW-Autor Pole Autor w oknie dialogowym Podsumowanie
SW-Komentarze Pole Komentarze w oknie dialogowym Podsumowanie
SW-Nazwa konfiguracji Nazwa konfiguracji w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager części lub złożenia
SW-Data utworzenia * Pole Utworzony w oknie dialogowym Podsumowanie
SW-Nazwa pliku nazwa dokumentu, bez rozszerzenia
SW-Nazwa folderu folder dokumentu z odwrotnym ukośnikiem na końcu
SW-Słowa kluczowe Pole Słowa kluczowe w oknie dialogowym Podsumowanie
SW-Ostatnio zapisany przez Pole Ostatnio zapisany przez w oknie dialogowym Podsumowanie
SW-Data ostatniego zapisu * Pole Ostatnio zapisany w oknie dialogowym Podsumowanie
SW-Data długa * bieżąca data w formacie daty długiej
SW-Data krótka * bieżąca data w formacie daty krótkiej
SW-Temat Pole Temat w oknie dialogowym Podsumowanie
SW-Tytuł Pole Tytuł w oknie dialogowym Podsumowanie

Właściwości uwzględniające formaty dat są zależne od języka i regionu. Aby uzyskać więcej informacji proszę się zapoznać z ustawieniami Panelu sterowania na Twoim komputerze.

Dodatkowo rysunki mają następujące właściwości definiowane przez system:

Nazwa właściwości Wartość
SW-Bieżący arkusz numer aktywnego arkusza
SW-Rozmiar formatu arkusza rozmiar arkusza aktywnego formatu arkusza
SW-Nazwa arkusza nazwa aktywnego arkusza
SW-Skala arkusza skala aktywnego arkusza
SW-Rozmiar szablonu rozmiar szablonu dla szablonu rysunku
SW-Arkuszy ogółem całkowita liczba arkuszy w aktywnym dokumencie rysunku
SW-Nazwa widoku nazwa aktywnego widoku rysunku
SW-Skala widoku skala aktywnego widoku rysunku

Można połączyć notatkę z właściwościami modelu ukazanego na rysunku (na przykład: z właściwością SW-Nazwa pliku lub z właściwością dostosowaną zdefiniowaną przez użytkownika w dokumencie modelu).

Jeżeli wartość właściwości nie może być odnaleziona, notatka wyświetla BŁĄD!<nazwa zmiennej>. Aby pokazać lub ukryć komunikat o błędzie, należy kliknąć Widok > Błędy połączeń adnotacji.

Połączona notatka może zawierać dodatkowy tekst i może zawierać łącza do więcej niż jednej właściwości. Na przykład, aby wyświetlić bieżący numer arkusza i całkowitą liczbę arkuszy, można dodać następującą notatkę:

ARKUSZ $WŁA:"SW-Bieżący arkusz" Z $WŁA:"SW-Arkuszy ogółem"

Na arkuszu zostaną wyświetlone wartości właściwości:

ARKUSZ 1 Z 2 (na pierwszym arkuszu rysunku zawierającego dwa arkusze)