Přehled SOLIDWORKS Sustainability

Jsou k dispozici dva produkty:

SOLIDWORKS SustainabilityXpress

Zpracovává dokumenty dílů (jen objemová těla) a je obsažen v základním softwaru.

SOLIDWORKS Sustainability

Zpracovává díly (jen objemová těla) a sestavy. K dispozici ve verzi SOLIDWORKS Premium. Jiná funkce zahrnuje podporu konfigurace, rozšířené informace a rozšířené možnosti dopadu na životní prostředí.

Práci se SustainabilityXpress začněte otevřením součásti a klepnutím na jednu z následujících možností:

 • SustainabilityXpress (panel nástrojů pro nástroje nebo na záložce správce CommandManager Ohodnotit)
 • Nástroje > Produkty Xpress > Sustainability

Práci se Sustainability začněte otevřením součásti nebo sestavy a klepnutím na jednu z následujících možností:

 • Sustainability (panel nástrojů pro nástroje nebo na záložce správce CommandManager Ohodnotit)
 • Nástroje > Aplikace SOLIDWORKS > Sustainability

Aplikace se otevře v Podokně úloh.

Ovládací panel a zprávy

SOLIDWORKS Sustainability poskytuje v reálném čase zpětnou vazbu o faktorech dopadu na životní prostředí. Výsledky se zobrazí na ovládacím panelu dopadu na životní prostředí, který se dynamicky aktualizuje.

Můžete si vytvořit zprávy přizpůsobitelné uživatelům, a využívat tak výsledků.

Vyhodnocení životního cyklu

Díky integraci Life Cycle Assessment (LCA) do procesu návrhu je možné sledovat, jak rozhodnutí týkající se materiálu, výroby a lokace (kde se díly vyrábějí a kde se používají) ovlivňují dopad návrhu na životní prostředí. Můžete určit různé parametry, které SOLIDWORKS Sustainability používá při komplexním vyhodnocení všech kroků v životním cyklu návrhu.

LCA obsahuje:

 • Odryv rudy ze země
 • Zpracování materiálu
 • Zpracování dílů
 • Sestava
 • Použití produktu koncovým uživatelem
 • Konec životního cyklu (EOL) – skládka, recyklace a spálení
 • Veškerý transport, ke kterému dochází mezi každým z těchto kroků

Faktory dopadu na životní prostředí

SOLIDWORKS Sustainability vyhodnocuje všechny kroky na základě vstupních údajů o materiálu, výrobě a lokaci. SOLIDWORKS Sustainability generuje z výsledků faktory dopadu na životní prostředí, které pak měří a sčítá.

Emise

Měření kysličníku uhličitého a podobných látek, jako je kysličník uhelnatý a metan, které se uvolňují do atmosféry primárně spalováním fosilních paliv.

Spotřeba energie

Všechny formy neobnovitelné energie spotřebované po celý životní cyklus produktu.

Znečištění vzduchu

Znečištění vzduchu především kysličníkem siřičitým a oxidem dusným, které nakonec vedou ke kyselému dešti.

Vodní eutrofizace

Kontaminace vody ekosystému odpadní vodou hnojivy, která ústí v bujení řas a v konečném dopadu v úhyn rostlin a živočichů.