Menedżer właściwości PropertyManager Uproszczenie 2D

Menedżer właściwości PropertyManager Uproszczenie 2D zarządza tworzeniem dwuwymiarowych przekrojów (2D) z trójwymiarowych geometrii (3D).

Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:

Rozpocząć w otwartym dokumencie. Utworzyć nowe badanie Simulation (statyczne, termiczne lub nieliniowe). W menedżerze właściwości PropertyManager Badanie w części Opcje wybrać Użyj uproszczenia 2D.

Typ

Należy wybrać jedną z dostępnych opcji.

Płaski stan naprężenia   Należy użyć tej opcji dla cienkich geometrii gdzie jeden wymiar jest znacznie mniejszy niż pozostałe dwa. Siły działające normalnie do płaszczyzny przekroju muszą być nieznaczne, dając zerowe naprężenie w kierunku normalnym do płaszczyzny przekroju. Opcja ta nie jest dostępna dla badań termicznych.
Płaski stan odkształcenia   Należy użyć tej opcji dla geometrii gdzie jeden wymiar jest znacznie większy niż pozostałe dwa. W kierunku normalnym do płaszczyzny przekroju, obiekt nie ulega deformacji i siły nie mogą się różnić. Opcja ta nie jest dostępna dla badań termicznych.
Wyciągnięte   Należy użyć tej opcji dla stałych obciążeń termicznych wzdłuż kierunku wyciągnięcia. Opcja ta jest dostępna tylko dla badań termicznych.
O symetrii osiowej   Opcji tej używamy kiedy geometria, właściwości materiału, obciążenia strukturalne i termiczne, umocowania oraz warunki kontaktowe są symetryczne (3600) względem osi.
     
Płaszczyzna przekroju surface.png

Definiuje płaszczyznę przekroju przecinającą geometrię 3D. Należy wybrać płaszczyznę odniesienia, powierzchnie planarne lub płaszczyzny szkicu.

Dla obiektów bryłowych, wybrana płaszczyzna odniesienia musi przecinać obiekty.
Głębokość przekroju dim_lin_t1.png Ustawia grubość przekroju normalnie do płaszczyzny przekroju. Opcja ta nie jest dostępna dla badań termicznych.
Głębokość przekroju jest używana aby obliczyć całkowite obciążenie zastosowane dla wybranych elementów. Na przykład jeżeli zastosujemy siłę 10 N na 1 m krawędź, a głębokość przekroju wynosi 1 m, całkowita siła 10 N zostanie zastosowana na obszarze 1 m2.
Oś symetrii Definiuje o odniesienia do użycia jako oś symetrii. Geometria, właściwości materiału, obciążenia, umocowania i warunki kontaktowe powinny być symetryczne (3600) względem osi. Opcja ta jest dostępna tylko dla opcji o symetrii osiowej.
Użyj drugiej strony   Używa przeciwnej strony przekroju. Opcja ta jest dostępna tylko dla opcji o symetrii osiowej.
Pokaż podgląd   Pozwala programowi na obliczenie przekrojów 2D podczas gdy menedżer właściwości PropertyManager pozostaje otwarty.
Dla dużych modeli można wyczyścić wybór ze względu na wydajność. Program oblicza przekroje 2D po kliknięciu w menedżerze właściwości PropertyManager.