Sekcje raportu

Do większości sekcji w raporcie można dodawać komentarze w polu Właściwości sekcji Komentarze W przypadku niektórych sekcji można ustawiać dodatkowe opcje wyszczególnione niżej. Wiele z tych opcji nie wymaga wyjaśnienia i wyszczególniono je tylko w celu podania pełnej listy.

Tabela ta pokazuje sekcje raportu dla każdego formatu raportu.
 
Opis X X X X X X X X X X
Założenia X X X X X X X X X X
Informacja o modelu X X X X X X X X X X
Właściwości badania X X X X X X X X X X
Jednostki X X X X X X X X X X
Ustawienia badania projektu         X          
Właściwości materiału X X X X   X X X X  
Obciążenia termiczne       X            
Obciążenia i umocowania X X X     X     X X
Definicje złącza X X X     X     X  
Kontakt X X X X   X X   X  
Informacje siatki X X X X   X X   X  
Wyniki sensora X X X X   X     X X
Siły wypadkowe X         X        
Belki X         X        
Wyniki badania X X X X X X X X X X
Konkluzja X X X X X X X X X X
Załącznik X X X X X X X X X X

Opis

Komentarze zdefiniowane przez użytkownika

Założenia

Komentarze zdefiniowane przez użytkownika

Informacja o modelu

 • Nazwy wszystkich komponentów i podzespołów odniesienia
 • Nazwa konfiguracji użyta w badaniu
 • Ścieżka do wszystkich wyszczególnionych dokumentów
 • Poprawka lub data ostatniej modyfikacji
 • Fizyczne właściwości każdego obiektu
 • Informacje warstwy dla kompozytów

Właściwości badania

 • Informacje rozwiązania włączając nazwę badania, typ analizy i typ siatki
 • Informacje solvera włączając solver używany w badaniu
 • Opcje solvera włączając właściwości wybranego badania
 • Folder wyników

Jednostki

Układ jednostek miar dla

 • Długość/Przemieszczenie
 • Temperatura
 • Prędkość kątowa
 • Naprężenie/Ciśnienie

Ustawienia badania projektu

Właściwości materiału

 • Szczegóły materiału takie jak nazwa, granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie
 • Wartości i graf tabeli materiału
 • Opisowe informacje dla niestandardowo zdefiniowanych materiałów
 • Dostosowane właściwości materiału zdefiniowane przez użytkownika dla niestandardowo zdefiniowanych materiałów

Obciążenia termiczne

Nazwy obciążenia termicznego, obrazy i szczegóły

Obciążenia i umocowania

 • Nazwy umocowań, obrazy, szczegóły oraz siły wypadkowe
 • Nazwy obciążenia, obrazy i szczegóły
 • Wartości i grafy obciążenia dla analizy stanu nieustalonego

Definicje złącza

 • Typy złączy i szczegóły
 • Siły złącza

Kontakt

Typy kontaktów, obrazów i szczegółów

Informacje siatki

 • Szczegóły siatki i obraz
 • Informacje sterowania siatki (nazwa, obraz i szczegóły)

Wyniki sensora

Nazwy sensora, lokalizacje i szczegóły

Siły wypadkowe

 • Siły reakcji
 • Momenty reakcji

Belki

Należy wybrać, aby uwzględnić siły lub naprężenia belki na:

 • Połączenia
 • Końce
 • Wartości skrajne
 • Cała długość

Wyniki badania

Uwzględnia obrazy wszystkich wykresów w folderze Wyniki. Usunąć zaznaczenie, aby ręcznie dodać żądane obrazy przy użyciu Wstaw obraz.

Konkluzja

Załącznik

Uwzględnia Załącznik z danymi zewnętrznymi, osadzony lub połączony.

Dodawanie sekcji zdefiniowanej przez użytkownika

Do raportu można dodać Załącznik zawierający dostosowaną sekcję.

 1. Należy wybrać Załącznik.
 2. W części Właściwości sekcji wpisać nazwę lub dodać komentarze.
 3. Aby dodać plik, należy wybrać Dane zewnętrzne, wybrać Osadź lub Połącz, a następnie przejść do pliku. Dostępne są zwykłe pliki SOLIDWORKS, Microsoft Office i pliki obrazów.
 4. Kliknąć Zastosuj, aby zapisać zmiany i kontynuować edytowanie raportu lub kliknąć Opublikuj, aby wygenerować raport.