Menu podręczne dla raportów

Poniższe elementy menu pojawiają się po kliknięciu raportu prawym przyciskiem myszy.

Pokaż

Wyświetla ostatni zapisany raport. Nie powoduje aktualizacji raportu.

Opublikuj

Generuje ponownie raport z uwzględnieniem zmian modelu, nowych obrazów i zmian w definicji raportu.

Edytuj definicję

Otwiera okno dialogowe Opcje raportu.

Uwzględnij obraz

Otwiera menedżer właściwości PropertyManager Wstaw obraz.

Usuń

Usuwa raport z drzewa badania Simulation.

Kopiuj

Kopiuje raport do innego badania tego samego typu.