Typ analizy przekazywania ciepła

Występują dwa typy analizy przekazywania ciepła oparte na interesującym czasie.

Analiza termiczna stanu ustalonego W tym typie analizy interesują nas tylko stany cieplne ciała, gdy osiągnie ono stan równowagi cieplnej. NIE interesuje nas informacja, ile czasu potrzeba do osiągnięcia tego stanu. W stanie równowagi cieplnej energia cieplna wpływająca do każdego punktu modelu jest równa energii cieplnej z niego wypływającej. Generalnie jedyną właściwością wymaganą w analizie stanu ustalonego jest współczynnik przewodzenia ciepła.
Analiza termiczna stanu nieustalonego W tym typie analizy interesuje nas znajomość stanu cieplnego modelu w funkcji czasu. Na przykład: projektant termosu wie, że temperatura płynu wewnątrz termosu ostatecznie będzie równa temperaturze pokojowej (stan ustalony), jednakże interesuje go znalezienie temperatury płynu jako funkcji czasu. Podczas określania właściwości materiału dla analizy termicznej stanu nieustalonego należy podać współczynnik przewodzenia ciepła, gęstość oraz ciepło właściwe. Dodatkowo należy określić temperatury początkowe, czas rozwiązania oraz przyrost czasu.

W przypadku badań stanu nieustalonego można skojarzyć warunki strumienia cieplnego i mocy cieplnej z termostatem zdefiniowanym przez zakres temperatur w określonej lokalizacji. Odnośnie do każdego kroku czasu program włącza lub wyłącza warunek mocy cieplnej lub strumienia cieplnego, zależnie od temperatury w lokalizacji termostatu.