Wykonywanie analizy termicznej

Aby wykonać analizę termiczną, należy:

 1. Utworzyć badanie termiczne. Kliknąć prawym przyciskiem myszy górną ikonę w drzewie badania Simulation i wybrać Badanie, aby wyświetlić okno dialogowe Badanie. Zdefiniować Właściwości badania: typ badania (stan nieustalony lub ustalony), interakcję z SOLIDWORKS Flow Simulation i solver.
 2. Zdefiniować materiał dla każdej bryły i skorupy. Aby zdefiniować materiał dla bryły lub skorupy, należy kliknąć ich ikonę w drzewie badania Simulation i wybrać Zastosuj/edytuj materiał.
  Dla badań termicznych stanu ustalonego konieczne jest zdefiniowanie współczynnik przewodzenia ciepła (KX). Dla badań stanu nieustalonego mogą być wymagane również gęstość i ciepło właściwe. Określić właściwości zależne od temperatury, jeżeli to stosowne.
 3. Zdefiniować umocowania i obciążenia termiczne.
  Można zdefiniować temperatury, konwekcję, strumień cieplny, moc cieplną oraz promieniowanie. Aby zapoznać się z podsumowaniem dotyczącym obciążeń i umocowań termicznych, patrz temat Podsumowanie termicznych warunków brzegowych. W badaniach stanu nieustalonego umocowania i obciążenia termiczne określane są jako funkcje czasu.
  Można określić temperatury na ścianach, krawędziach i wierzchołkach. Energia termiczna jest określana jako strumień cieplny lub moc cieplna. Konwekcja i promieniowanie są stosowane jako warunki brzegowe. Podczas określania konwekcji, należy wprowadzić współczynnik konwekcji oraz temperaturę płynu lub gazu otoczenia. Podobnie w przypadku promieniowania, należy określić współczynnik emisji oraz temperaturę otoczenia. Stała Stefana-Boltzmanna jest definiowana automatycznie.
 4. W przypadku badań stanu nieustalonego można zdefiniować termostat.
 5. W złożeniach i częściach wieloobiektowych należy zdefiniować prawidłowe ustawienia kontaktowe.
  Warunki kontaktu wpływają na przepływ ciepła przez obszary kontaktu. Można zdefiniować kontaktowy opór cieplny pomiędzy stykającymi się ścianami.
 6. Utworzyć siatkę modelu i uruchomić badanie.
  Przed uruchomieniem badania można w oknie dialogowym Opcje wyników zażądać automatycznego generowania wykresów.
  Uruchomienie badania bez uprzedniego utworzenia siatki spowoduje automatyczne utworzenie siatki na etapie początkowym badania. Można również zażądać uruchomienia badania, zaznaczając opcję Przeprowadź analizę po utworzeniu siatki w menedżerze właściwości PropertyManager Siatka.
 7. Przejrzeć wyniki:
  • Aby wyświetlić wykres, należy kliknąć dwukrotnie jego ikonę.
  • Aby zdefiniować nowy wykres, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Wyniki i wybrać Zdefiniuj wykres termiczny. Można wykreślać temperaturę, gradienty temperatury oraz strumień cieplny.
  • Aby wyszczególnić wyniki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Wyniki i wybrać Lista analizy termicznej.
  • Aby wygenerować raport, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Raport i wybrać Zdefiniuj.
  • W przypadku badań stanu nieustalonego można utworzyć grafy wyników przy użyciu narzędzia Sonda.
  W przypadku uruchomienia badania, które nie ma żadnego folderu wyników, oprogramowanie utworzy foldery i wykresy określone w opcjach wyników dla danego typu badania. Jeżeli foldery wyników występują, oprogramowanie dokona aktualizacji istniejących wykresów.