Wyświetlanie jako ikona

Wyświetla osadzony obiekt OLE jako ikonę.

  1. Wybrać obiekt OLE.
  2. Kliknąć Edycja > Obiekt > Wyświetlaj jako ikonę.
    Jeżeli element menu Object nie jest wyświetlony w menu Edit, konieczne może okazać sie dodanie go do tego menu.