Menedżer właściwości PropertyManager Wykres wizualizacji kontaktów

Na wykresie wizualizacji kontaktów można zobaczyć, jak obiekty są połączone w wieloobiektowych częściach i złożeniach. Przed uruchomieniem analizy można wykryć obszary kontaktu zastosowane przez globalne ustawienia kontaktów i wszystkie zestawy kontaktu lokalnego. Można również wykryć mody ciała sztywnego, a także stwierdzić, czy obiekty są wystarczająco powiązane.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wykres wizualizacji kontaktu, należy:

 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Połączenia icon_connections.gifi kliknąć Wykres wizualizacji kontaktu UI_contact_visualization_plot.png, lub
 • Kliknąć strzałkę skierowaną do dołu na Doradca połączeń tool_connections_simulation.gif (menedżer poleceń CommandManager Simulation) i kliknąć Wykres wizualizacji kontaktu UI_contact_visualization_plot.png.

Pokaż kontakt

Renderuje obszary modelu z kolorem według zastosowanego typu kontaktu.

Wybierz komponenty Wybrać złożenie lub komponenty (dwa lub więcej), aby wyświetlić obszary kontaktu.
Obliczaj Oblicza wszystkie obszary kontaktu pomiędzy wybranymi komponentami i wyświetla je w kolorach odpowiadających typowi kontaktu. Wyszczególnia wszystkie wykryte pary kontaktowe w części Wyniki.
Uwzględnij kontakty wygenerowane przez slover (wymagana siatka) Opcja aktywna po utworzeniu siatki modelu. Wybranie tej opcji pozwala przeglądać na poziomie siatki obszary modelu wykryte przez solver (przed rozpoczęciem analizy) z przypisanymi definicjami kontaktu.
Typ kontaktu Kolor renderowania
Wiązane contact_code_red.png czerwony
Bez penetracji contact_code_purple.png fioletowy
Zezwalaj na penetrację (wolny styk) contact_code_green.png zielony
Pasowanie skurczowe contact_code_orange.png pomarańczowy
Wirtualna ściana contact_code_yellow.png żółty
Kontaktowy opór cieplny contact_code_purple.png fioletowy
Izolowany contact_code_green.png zielony

Wyniki

PM_geometry_based_contacts.png Pokaż kontakty oparte na geometrii Przełącza widoczność kontaktów opartych na geometrii. Po włączeniu renderuje stykające się elementy geometryczne (krawędzie, ściany lub obiekty) pomiędzy komponentami uczestniczącymi w definicji kontaktu (globalnej lub lokalnej).

Wszystkie wykryte pary kontaktowe są wyszczególnione są odpowiednio w części Kontakt ręczny lub Kontakt globalny.

 • Po kliknięciu definicji kontaktu na liście można wyświetlić kolory wyświetlania obszarów kontaktu. Podzespoły związane z definicją kontaktu są wyszczególnione w poszczególnych węzłach kontaktu.
 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy węzeł kontaktu i wybrać Powiększ wybrany obiekt.
 • Można renderować pojedyncze pary kontaktowe lub kliknąć Pokaż wszystkie kontakty, aby renderować wszystkie zestawy kontaktowe jednocześnie.
  Oparte na geometrii kontakty zawierają obszary komponentów ze stykającymi się elementami geometrycznymi. Aby wyświetlić bez penetracji zestaw kontaktowy pomiędzy ścianami, które początkowo nie stykają się, należy wybrać Uwzględnij kontakty wygenerowane przez slover (wymagana siatka).
PM_solver_based_contacts.png Pokaż zestawy kontaktowe oparte na solverze Przełącza widoczność kontaktów opartych na solverze. Po włączeniu, renderuje obszary kontaktu na poziomie elementu siatki wykryte przez solver przed rozpoczęciem analizy.
 
  Pokaż niewybrane obiekty Opcja aktywna po wybraniu komponentów, a nie całego złożenia w Wybierz komponenty.
geometry-based-contact.png solver-based-contact.png
Wykres kontaktu opartego na geometrii bez penetracji. Renderowanie stykających się krawędzi pomiędzy dwoma komponentami. Wykres kontaktu opartego na solverze bez penetracji. Renderowanie siatki elementów, które uczestniczą w sformułowaniu kontaktu.

Niewystarczająco powiązane obiekty

Wykrywa wszelkie mody ciała sztywnego (lub swobodnego). Obiekty, które nie są wystarczająco obsługiwane przez umocowania, złącza lub warunki kontaktu, mogą swobodnie wykonywać ruchy translacyjne i obrotowe. Ciało bez jakichkolwiek umocowań ma sześć modów ciała sztywnego: 3 translacyjne i 3 obrotowe.

Calculate Wykrywa obiekty, które nie są wystarczająco powiązane i jednocześnie wykazują cechy translacyjnych lub obrotowych modów obiektu sztywnego. Narzędzie analizy utworzy siatkę gruboziarnistą i uruchomi badanie statyczne (z użyciem solvera Direct Sparse) ze wszystkimi zdefiniowanymi obciążeniami, kontaktami i warunkami brzegowymi.
Niewystarczająco powiązane obiekty

Wyszczególnia obiekty, które są niewystarczająco powiązane. Zielona strzałka w obszarze graficznym wskazuje kierunek ruchu swobodnego (translacyjnego lub obrotowego).

Wybrać jeden z wyszczególnionych stopni swobody (na przykład Translation 1 lub Rotation 1), aby obejrzeć animację translacji niewystarczająco powiązanego obiektu.

Przed uruchomieniem symulacji należy zastosować umocowania wystarczające do wyeliminowania niestabilności modelu.

Jeśli nie zostaną wykryte żadne sztywne obiekty, solver wyświetli komunikat informujący, że model jest całkowicie powiązany.

Narzędzie Niewystarczająco powiązane obiekty nie wykrywa problemów z niestabilnością w modelach zawierających kontakty bez penetracji lub złącza śrubowe. Obiekty ze złączami śrubowymi i kontaktami bez penetracji mogą być wystarczająco powiązane, aby umożliwić uzyskanie pomyślnego wyniku symulacji, niemniej jednak są wyszczególniane na liście obiektów niepowiązanych.

Patrz także Pomoc SOLIDWORKS Simulation: Wykrywanie modów obiektu sztywnego, Użyj miękkiej sprężyny dla stabilizacji modelu i Uniemożliwianie ruchu ciała sztywnego.

Wykrywanie modów obiektu sztywnego

Narzędzie Niepowiązane obiekty wykrywa mody ciała sztywnego (lub swobodnego) obiektów, które nie są wystarczająco wspierane przez umocowania, złącza lub warunki kontaktu.

Otworzyć w badaniu statycznym menedżera właściwości PropertyManager Wykres wizualizacji kontaktów, a następnie kliknąć kartę Niepowiązane obiekty.

Przed uruchomieniem narzędzia Niepowiązane obiekty zaleca się zdefiniowanie realistycznych materiałów, obciążeń i warunków brzegowych w modelu. Właściwości badania powinny uwzględniać z jak największą dokładnością obciążenia robocze i warunki brzegowe analizowanego modelu.

Narzędzie Niepowiązane obiekty wykrywa lokalne punkty osobliwe (elementy o zerowej lub prawie zerowej sztywności) w rozłożonej globalnej macierzy sztywności, które mogą wskazywać na ruch obiektu sztywnego. Algorytm jest w stanie wykryć sytuacje, w których kontrast między sąsiednimi warunkami sztywności w globalnej macierzy sztywności jest bardzo duży i niekoniecznie prowadzi do osobliwości. Do takich modeli mogą należeć:
 • Części z geometrią stożkową, gdzie sztywność zmienia się znacząco w profilu części.
 • Złożenia z częściami, które wykazują duże rozbieżności we właściwościach sztywności materiałów.
 • Części z lokalnymi skrajnymi sztywnościami w miejscach, w których zastosowano złącza lub odległe obciążenia.
 • Cienkie części modelowane jako skorupy, które mają bardzo małą sztywność obrotową.
Powyższe przypadki nie są traktowane przez narzędzie Niepowiązane obiekty jako źródła punktów osobliwych dla globalnej macierzy sztywności, jeżeli części są dostatecznie powiązane.

Algorytm sprawdza istnienie swobodnych translacji i obrotów dla poszczególnych części modelu złożenia w globalnym kierunku X, Y i Z. Może wykrywać problemy ze stabilnością w złożeniach z mechanizmami łańcuchowymi (lub zawiasami) pomiędzy częściami. W przypadku wykrycia modów obiektu swobodnego program animuje je odpowiednio, dostosowując sztywność i siłę w danym kierunku w celu wytworzenia ograniczonej reakcji, która odzwierciedli ruch obiektu sztywnego (lub swobodnego).

Przed wykonaniem analizy zaleca się ustabilizowanie wykrytych modów obiektu swobodnego części przy użyciu odpowiednich umocowań translacyjnych lub obrotowych.