Menedżer właściwości PropertyManager Zestawy kontaktowe

Ten menedżer właściwości PropertyManager pozwala zdefiniować interakcję pomiędzy bryłami, skorupami i belkami w siatce mieszanej. Wiązanie belek ze skorupami lub ścianami brył jest wykonywane automatycznie dla stykających się komponentów.

Kontakt

Wybierz ręcznie zestawy kontaktowe Należy wybrać pary ścian, które spełniają określone kryteria i utworzyć zestawy kontaktowe.
Automatycznie znajdź zestawy kontaktowe Należy użyć narzędzia automatycznego wykrywania, aby odnaleźć zestawy kontaktowe pomiędzy ścianami, które się stykają lub które się nie stykają, lecz prześwit pomiędzy nimi jest mniejszy od określonego.
Narzędzie automatycznego wykrywania może nie znaleźć wszystkich oczekiwanych zestawów kontaktowych. Może ono również znaleźć dodatkowe, niepożądane zestawy kontaktowe. Należy przeanalizować wyniki, a następnie zdefiniować zestawy kontaktowe wymagane dla danej analizy.

Typ

(Widoczne tylko kiedy wybrano Wybierz ręcznie zestawy kontaktowe).

Wybrać kontakt z listy dostępnych typów kontaktów: Bez penetracji, Wiązane, Zezwalaj na penetrację, Pasowanie skurczowe, Wirtualna ściana

Ściany, krawędzie, wierzchołki dla Zestawu 1 Wybrać elementy dla Zestawu 1.

W przypadku wybrania opcji Wiązane dla badań wykorzystujących siatkę mieszaną, można kliknąć:

  • Połączenia joint.png, aby wybrać połączenia belki. Dostępne dla opcji Wiązane dla siatki mieszanej z belkami.
  • Belki beam.png, aby wybrać belki. Dostępne dla opcji Wiązane dla siatki mieszanej z belkami. Opcja ta służy do symulowania usztywniaczy (belek wiązanych ze ścianami skorup lub brył).
Ściany dla Zestawu 2 Wybrać ściany dla Zestawu 2. Dla kontaktu Wirtualna ściana wybrać Płaszczyzna docelowa plane.png.
Elementy w Zestawie 1 i Zestawie 2 mogą należeć do tego samego komponentu, obiektu lub skorupy. Kontakt elementów samych ze sobą zostanie wykryty podczas definiowania kontaktu Bez penetracji.
Ściany, krawędzie dla Zestawu 2 Dostępne dla typ kontaktu Wiązane.
Następujące pary wyboru są prawidłowe dla skorup i obiektów arkusza blachy przy zastosowaniu zestawu kontaktowego wiązanego:
Zestaw 1 Zestaw 2
Face Face
Krawędź Krawędź, ściana
Wierzchołek Wierzchołek, krawędź, ściana
Niekompatybilny zestaw wiązany typu krawędź-krawędź jest obsługiwany dla niedotykających się skorup i obiektów arkusza blachy. Odległość rzutowania jednej krawędzi (Zestaw 1) do krawędzi łączącej (Zestaw 2) powinna być ograniczona do grubości skorupy. Jeżeli solver wykryje jakieś nieprawidłowe pary kontaktowe krawędź-krawędź, pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o konieczności skorygowania tych definicji zestawu kontaktowego.
  Własny kontakt Dostępne dla kontaktu Bez penetracji (badania statyczne z opcją dużego przemieszczenia i nieliniowe).

Wykrywa ewentualne zakłócenia podczas symulacji dla ścian obiektu lub części. Kontakt bez penetracji jest stosowany do obszarów wybranej ściany, które zetkną się ze sobą podczas symulacji.

Na przykład jeżeli wybierzemy Ścianę 1 dla Zestawu 1, program przypisze Ścianę 1 jako element źródłowy i docelowy dla definicji kontaktu bez penetracji. Gdy wybierzemy Własny kontakt, elementem źródłowym i docelowym jest ta sama ściana.

Można wybrać wiele ścian dla Zestaw1, na przykład Ściana 1, Ściana 2 i Ściana 3. Wykrywanie kontaktu własnego ma miejsce pomiędzy parami z tymi samymi elementami źródłowymi i docelowymi: Ściana 1 z Ściana 1, Ściana 2 z Ściana 2 i Ściana 3 z Ściana 3. Aby wykryć ewentualny kontakt pomiędzy Ściana 1 a Ściana 2, należy utworzyć oddzielny zestaw kontaktów bez penetracji.

Wykrywanie kontaktu własnego nie jest dostępne dla uproszczenia planarnego 2D w analizie nieliniowej.

Opcje

(Widoczne tylko kiedy wybrano Automatycznie znajdź zestawy kontaktowe.)

  Dotykające ściany Znajduje zestawy kontaktowe pomiędzy dotykającymi się ścianami dla wybranych komponentów.
  Nie dotykające ściany Znajduje zestawy kontaktowe pomiędzy ścianami leżącymi w zakresie od określonej odległości minimalnej do maksymalnej dla wybranych komponentów.
  Znajdź krawędź skorupy – bryłowe/skorupowe pary ścian Znajdowanie zestawów kontaktowych pomiędzy krawędziami skorupy a ścianami bryły lub skorupy.
Jednostki Ustawia jednostki dla odległości prześwitu.
tolerance.png Minimalny prześwit Ustawia minimalny prześwit pomiędzy nie dotykającymi się ścianami. Pary ścian leżące bliżej niż ta odległość nie pojawiają się jako próbny zestaw kontaktowy.
max_element_size.png Maksymalny prześwit Ustawia maksymalny prześwit pomiędzy nie dotykającymi się ścianami. Pary ścian leżące dalej niż ta odległość nie pojawiają się na liście próbnych para kontaktowych.
W przypadku wybrania Nie dotykające ściany i wpisania 0 dla Minimalnego prześwitu tolerance.png, oprogramowanie znajduje wszystkie niestykające się ściany w odległości nie większej niż Maksymalnego prześwitu max_element_size.png.

Komponenty

Wybierz komponenty lub obiekty Należy wybrać komponenty lub obiekty do oszacowania w poszukiwaniu możliwych zestawów kontaktowych. Aby wybrać całe złożenie, należy użyć wysuwanego drzewa operacji FeatureManager.
Znajdź kontakty z resztą złożenia Wybrać pojedynczy komponent lub obiekt i pozwolić programowi odnaleźć zestawy kontaktowe dla stykających się ścian sąsiadujących komponentów.
Znajdź ściany Kliknąć, aby znaleźć pary ścian pomiędzy wybranymi komponentami, które spełniają określone kryteria.

Wyniki

Próbne zestawy kontaktowe   W tym miejscu pojawiają się możliwe zestawy kontaktowe znalezione przez oprogramowanie.
Typ   Należy wybrać próbny zestaw kontaktowy, a następnie ustawić typ kontaktu pomiędzy ścianami. Dostępne typy kontaktu są zależne od aktywnego typu badania.
Opcje   Zależnie od wybranego typu, należy ustawić opcje.
Utwórz zestawy kontaktowe Przycisk swatch_add.png Tworzy zestaw kontaktowy pomiędzy wybranymi ścianami używając typu i opcji, które wybrano.
Usuń zestawy kontaktowe PM_delete_swatch.gif Usuwa wybrany próbny zestaw kontaktowy z listy.
Widok przezroczysty   Wybranie tej opcji ustawia przezroczystość dla ścian komponentów wybranego zestawu kontaktowego. Ułatwia to przeglądanie próbnego zestawu kontaktowego.

Ściany przenikające się

Zawiera listę przenikających części skorupy i ścian brył. Aby podświetlić przenikające się ściany w obszarze graficznym, należy wybrać przenikający się zestaw.

Właściwości

Tarcie Określić wartość Współczynnik tarcia do użycia dla kontaktu Bez penetracji w badaniach statycznych, nieliniowych i testu upuszczenia, a także kontaktu Pasowanie skurczowe w badaniach statycznych i nieliniowych. Można określić wartości maksymalnie do 1.0. Ta wartość lokalna zastępuje globalny współczynnik tarcia określony w oknie dialogowym Statyczne dla badań statycznych. Dla badań nieliniowych domyślny współczynnik wynosi 0.05.
Przerwa (prześwit)

Używane wraz z opcjami Węzeł do powierzchni i Powierzchnia do powierzchni dla kontaktu Bez penetracji i Wirtualna ściana, tylko w badaniach statycznych.

To ustawienie lokalne zastępuje ustawienie globalne określone w oknie dialogowym Statyczne.

Zawsze ignoruj prześwit.

Ignoruje prześwity geometryczne występujące pomiędzy parami elementów dla zestawów kontaktów bez penetracji w początkowym niezdeformowanym stanie modelu. Zakłada się, że para elementów dla zestawów kontaktów bez penetracji początkowo styka się bez względu na wielkość prześwitu pomiędzy nimi. Siły kontaktowe powstają, gdy elementy z pary zbliżają się do siebie podczas symulacji.

Ignoruj prześwit tylko jeżeli przerwa jest mniejsza niż.

Pozwala ignorować prześwit pomiędzy elementami dla zestawów kontaktów bez penetracji poniżej określonej wartości progowej.

Na przykład: jeżeli określimy lokalny węzeł powierzchnia do powierzchni bez penetracji pomiędzy dwiema ścianami o prześwicie 5 mm w stanie niezdeformowanym modelu, a opcja ta zostanie ustawiona na tolerancję 3 mm przerwy, wtedy uważa się, że ściany się nie stykają. Jeżeli prześwit pomiędzy ścianami jest równy lub mniejszy od tolerancji przerwy 3 mm , wtedy uważa się, że ściany stykają się w początkowym niezdeformowanym stanie modelu.

Opór termiczny Używane z opcją Opór termiczny w celu zdefiniowania oporu termicznego dla badań termicznych.

Jednostki.

Wybrać układ jednostek. Można określić wartość całkowitą lub rozprowadzoną.

Razem.

Wpisać wartość całkowitego oporu termicznego pomiędzy elementami Zestawu 1 i Zestawu 2.

Rozprowadzony.

Należy wpisać wartość oporu na jednostkę powierzchni styku.

Typ ściany

(Widoczne tylko kiedy wybrano kontakt Wirtualna ściana.)

Sztywne Ustawia typ ściany jako sztywny.
Elastyczne Ustawia typ ściany jako elastyczny.

Sztywność ściany

(Widoczne tylko kiedy wybrano kontakt Wirtualna ściana.)

Należy określić parametry dla typu ściany Elastyczna.

Jednostki Należy wybrać układ jednostek, który ma być używany do wprowadzania wartości sztywności ściany.
Sztywność osiowa Ustawia wartość sztywności osiowej ściany.
Styczna sztywność Ustawia wartość sztywności ścinającej ściany.

Zaawansowany

Widoczne tylko, gdy wybrano Pokaż zaawansowane opcje dla definicji zestawu kontaktowego (tylko Bez penetracji i Pasowanie skurczowe) w części Opcje domyślne > Siatka.

Węzeł do węzła Wymaga kompatybilnych siatek dla elementów Zestawu 1 i Zestawu 2 i pozwala na ściany tylko dla Zestawu 1. Dostępne tylko dla stykających się ścian kontaktowych. Dla badań historii modalnej tylko ta opcja jest dostępna.
Węzeł do powierzchni Nie wymaga zgodnych siatek dla elementów Zestawu 1 i Zestawu 2. Opcja węzła do powierzchni jest używana domyślnie, gdy Zaawansowane opcje nie są widoczne.
W badaniach nieliniowych formułowanie kontaktu węzeł do powierzchni jest obsługiwane wyłącznie przez solvery Direct Sparse i Intel Direct Sparse. W przypadku wybrania solvera FFEPlus lub Large problem Direct Sparse, solver automatycznie przełączy się do obsługiwanego formułowania kontaktu powierzchnia do powierzchni.
Powierzchnia do powierzchni Nie wymaga zgodnych siatek dla elementów Zestawu 1 i Zestawu 2. Jeżeli Zaawansowane opcje są włączone, domyślnie używana jest opcja powierzchnia do powierzchni.