Typy kontaktu

Można zastosować wiele warunków kontaktu, aby zastąpić ustawienie kontaktu globalnego, dodając kontakt komponentu oraz lokalny zestaw kontaktowy.

Bez penetracji Dostępne dla badań statycznych, testu upuszczenia i nieliniowych. Ten typ kontaktu nie dopuszcza do przenikania pomiędzy elementami Zestawu 1 i Zestawu 2, lecz pozwala na powstawanie przerw. Opcja ta jest najbardziej czasochłonna przy rozwiązywaniu.

Wideo: Kontakt bez penetracji

Wiązane Dostępne dla wszystkich typów badań, które wymagają utworzenia siatki. Program wiąże ze sobą elementy Zestaw 1 i Zestaw 2. Elementy mogą się stykać lub być w niewielkiej odległości od siebie. Jeżeli istnieje przerwa pomiędzy elementami, program wyświetla komunikat ostrzegający że fizyczna przerwa pomiędzy wiązanymi elementami może spowodować nieprawidłowe wyniki. Użytkownik może nadal kontynuować definiowanie wiązanego zestawu kontaktowego. Oprogramowanie wymusza wówczas wiązany zestaw bez względu na istniejącą tolerancję pomiędzy wybranymi elementami.
W przypadku badań testu upuszczenia można wiązać tylko stykające się ściany. Kompatybilne wiązanie jest wymuszane przez komponent lub kontakt globalny. Lokalnie wiązane zestawy kontaktowe z niekompatybilnym wiązaniem nie są obsługiwane.

Patrz Kontakt wiązany.

W badaniu z siatką mieszaną (używanym automatycznie przez program) można wiązać elementy Zestawu 1 (wierzchołki, krawędzie, ściany, połączenia belek i belki) ze ścianami Zestawu 2. Wierzchołki, krawędzie i ściany mogą należeć do skorup lub brył. Zachowanie wiązania zależy od tego, czy element źródłowy należy do bryły, czy skorupy. Jeżeli element źródłowy należy do skorupy lub belki, wiązanie działa jak połączenie sztywne, gdzie pierwotny kąt pomiędzy skorupą lub belką, a bryłą jest zachowywany podczas deformacji. Jeżeli element źródłowy należy do bryły, wiązanie działa jak zawias, gdzie pierwotny kąt pomiędzy skorupą lub belką, a bryłą niekoniecznie jest zachowywany.

Podczas wiązania krawędzi skorupy ze ścianą docelową bryły lub skorupy oprogramowanie wiąże sztywno każdy węzeł krawędzi ze ścianą najbliższego elementu celu. Sztywność połączenia zależy od rozmiaru elementu w pobliżu miejsca współpracy. Aby poprawić dokładność, rozmiar elementu na ścianie docelowej powinien być równy grubości skorupy, jeżeli nie użyto spawu. Jeżeli użyto spawu, to rozmiar elementu na ścianie docelowej powinien być rozmiarowi spawu.
Pasowanie skurczowe Dostępne tylko dla badań statycznych i nieliniowych. Wybierane są ściany z dwóch komponentów, które pierwotnie się przenikają. Aby sprawdzić, czy ściany się przenikają, kliknąć Narzędzia > Oceń > Wykrywanie przenikania.
Zezwalaj na penetrację Dostępne dla badań statycznych, nieliniowych, częstotliwości, wyboczenia i testu upuszczenia. Program traktuje ściany Zestawu 1 i Zestawu 2 (źródłowe i docelowe) jako rozłączne. Dla badań statycznych i nieliniowych obciążenia mogą powodować przenikanie między częściami. Użycie tej opcji może zaoszczędzić czas rozwiązania, jeżeli zastosowane obciążenia nie powodują przenikania. NIE używać tej opcji, jeżeli nie ma pewności, że obciążenia nie spowodują przenikania. Aby sprawdzić występowanie przenikania, należy wykreślić zdeformowany kształt, ze współczynnikiem skalowania 1.0. Do zdefiniowania tego typu kontaktu wymagane są tylko elementy Zestaw 1 i Zestaw 2.

Patrz Kontakt swobodny.

Wirtualna ściana Dostępne tylko dla badań statycznych. Ten typ kontaktu definiuje kontakt pomiędzy elementami Zestawu 1, a wirtualną ścianą zdefiniowaną przez płaszczyznę docelową. Płaszczyzna docelowa może być sztywna lub elastyczna. Można zdefiniować tarcie pomiędzy elementami Zestawu 1 a płaszczyzną docelową poprzez przypisanie niezerowej wartości dla współczynnika tarcia.
Izolowany Dostępne tylko dla badań termicznych. Opcja ta jest podobna do opcji Zezwalaj na penetrację dla badań strukturalnych. Program traktuje Zestaw 1 oraz Zestaw 2 jako rozłączne. Program zapobiega przepływowi ciepła przez przewodzenie pomiędzy elementami Zestawu 1 i Zestawu 2.
Opór termiczny Dostępne tylko dla badań termicznych. Opcja ta pozwala określić opór termiczny pomiędzy stykającymi ścianami Zestawu 1 i Zestawu 2.