Dane wejściowe dla liniowej analizy statycznej

Do wykonania liniowej analizy statycznej, potrzebne są:

Model z utworzoną siatką Konieczne jest utworzenie siatki modelu przed uruchomieniem analizy. Warunki kontaktu muszą być zdefiniowane przed utworzeniem siatki. Wszelkie zmiany geometrii, warunków kontaktu lub opcji siatki wymagają ponownego utworzenia siatki.
Właściwości materiału

Konieczne jest zdefiniowanie modułu Younga EX (zwanego również współczynnikiem sprężystości). Jeżeli współczynnik Poissona (NUXY) nie zostanie zdefiniowany, jego wartość zostanie przyjęta jako 0. Dodatkowo należy zdefiniować gęstość (DENS), jeżeli uwzględniane są efekty grawitacji i/lub obciążenia odśrodkowego, a także współczynnika rozszerzalności cieplnej (ALPX) w przypadku uwzględnienia obciążeń termicznych. Gdy materiał jest wybierany z domyślnej biblioteki materiałów, właściwości te są przypisywane automatycznie. Domyślna wartość współczynnika ścinania (GXY) jest obliczana ze wzoru: GXY = EX/2(1+NUXY).

Powyższy opis stosuje się do materiałów izotropowych. Dla materiałów ortotropowych można zdefiniować różne współczynniki sprężystości, współczynniki ścinania, współczynniki Poissona i/lub współczynniki rozszerzalności cieplnej dla różnych kierunków.

Granica plastyczności, wytrzymałość na ściskanie i na rozciąganie są wykorzystywane przez kryteria zniszczenia przy oszacowaniu zniszczenia. Nie są one używane do obliczania naprężeń.

Umocowania Umocowania wystarczające do uniemożliwienia modelowi poruszania się jako ciało sztywne. Jeżeli model nie jest wystarczająco powiązany, zaznaczyć opcję Użyj miękkiej sprężyny dla stabilizacji modelu w oknie dialogowym Statyczne. Podczas importowania obciążeń z oprogramowania SOLIDWORKS Motion, należy upewnić się, że opcja Użyj obciążenia bezwładnościowego jest zaznaczona. Opcje te są dostępne dla solverów Direct Sparse i FFEPlus.
Obciążenia Co najmniej jeden z następujących typów obciążeń:
  • Skupione siły
  • Ciśnienie
  • Zadane przemieszczenia niezerowe
  • Siły obiektów (grawitacyjne i/lub odśrodkowe)
  • Termiczne (należy zdefiniować temperatury lub pobrać profil temperaturowy z analizy termicznej)
  • Obciążenia importowane z SOLIDWORKS Motion (SOLIDWORKS Motion jest oprogramowaniem projektowym przeznaczonym do symulowania układów mechanicznych. Aplikacja ta jest osadzona w interfejsie oprogramowania SOLIDWORKS i umożliwia inżynierom modelowanie trójwymiarowych układów mechanicznych jako wirtualnych prototypów).
  • Temperatura i nacisk importowanie z Flow Simulation (SOLIDWORKS Flow Simulation jest oprogramowaniem bazującym na zaawansowanych technikach obliczeniowych dynamiki płynów (CFD). Pozwala na analizowanie szerokiej gamy skomplikowanych przepływów w szerokim zakresie charakterystyk przepływu).
Aby zmodyfikować właściwości istniejącego badania, kliknąć prawym przyciskiem myszy jego ikonę w drzewie badania Simulation, a następnie kliknąć Właściwości.