Analiza naprężeń cieplnych

Zmiany temperatury mogą wywoływać znaczne deformacje, odkształcenia i naprężenia. Analiza naprężeń cieplnych odnosi się do analizy statycznej, która uwzględnia wpływ temperatury.

Analizę naprężeń cieplnych wykonuje się przy użyciu jednej z poniższych opcji:
  • Używając jednorodnego wzrostu lub spadku temperatury dla całego modelu.
  • Wykorzystując profil temperaturowy uzyskany z analizy termicznej stanu ustalonego lub nieustalonego.
  • Używając profilu temperaturowego z Flow Simulation.
  • Wykorzystując profil temperaturowy określony bezpośrednio poprzez przypisanie wartości temperatury do komponentów, ścian i wierzchołków w badaniu statycznym. Opcja ta w większości przypadków nie ma praktycznego zastosowania, gdyż temperatura w innych lokalizacjach jest przyjęta jako zerowa. Może zajść konieczność wcześniejszego rozwiązania badania termicznego i użycia wyników do rozwiązania analizy naprężeń termicznych.
Karta Efekty przepływu/termiczne w oknie dialogowym Statyczne steruje uwzględnieniem efektów termicznych w badaniach statycznych. W przypadku ręcznego definiowania właściwości materiału, konieczne jest zdefiniowanie współczynnika rozszerzalności cieplnej dla każdego materiału w modelu.