Środowisko wielu użytkowników

Istnieje możliwość zarządzania uprawnieniami zapisu dla współużytkowanych dokumentów w środowisku wielu użytkowników.

Środowisko wielu użytkowników zapewnia kontrolę nad uprawnieniami odczytu/zapisu oraz śledzenie zmian dla dwóch lub większej liczby użytkowników pracujących aktualnie z tymi samymi plikami. Użytkownicy współużytkują plik wtedy, gdy załadują ten sam plik z tej samej lokalizacji.

Etykietki narzędzi w drzewie operacji FeatureManager informują o tym, że część, złożenie, podzespół lub komponent jest tylko do odczytu. Jeżeli dokument został otwarty przez innego użytkownika z uprawnieniami zapisu, to etykietka narzędzia poda nazwę tego użytkownika.

Pliki tylko do odczytu wyświetlane są w kolorze pomarańczowym w części Otwarte w SOLIDWORKS , na karcie Eksplorator plików w Okienku zadań.

Pliki, które zostały zmodyfikowane od czasu ostatniego zapisania wyświetlane są pogrubioną czcionką w części Otwarte w SOLIDWORKS na karcie Eksplorator plików w Okienku zadań.

Jeżeli użytkownik rozpocznie wprowadzanie zmian w dokumencie tylko do odczytu, pojawi się komunikat informujący, że ten dokument jest tylko do odczytu.

Opcje

W części Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Współpraca, należy:
  • Włączyć środowisko wielu użytkowników.
  • Włączyć elementy menu Dodaj elementy menu podręcznego dla środowiska wielu użytkowników, aby można było wybrać opcje Ustaw jako tylko do odczytu i Uzyskaj dostęp do zapisu z menu podręcznych.
  • Określić odstęp sprawdzania czy pliki otwarte jako tylko do odczytu zostały zmodyfikowane przez innych użytkowników.

W części Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Zewnętrzna odniesienia:

  • Aby zezwolić innym użytkownikom na pracę z komponentami, podczas gdy my mamy dane złożenie otwarte, należy wybrać opcję Otwórz dokumenty odniesienia jako tylko do odczytu.
  • Aby uniemożliwić wyświetlanie tego okna komunikatu przy każdym ustawieniu dokumentu jako tylko do odczytu, należy wybrać opcję Nie pytaj o zapisanie dokumentów odniesienia oznaczonych jako tylko do odczytu (odrzuć zmiany).
Gdy wybierzemy Nie pytaj o zapisanie dokumentów odniesienia oznaczonych jako tylko do odczytu, odniesienia tylko do odczytu nie są wyświetlone w oknie dialogowym Zapisz zmodyfikowane dokumenty.

Stan do odczytu/zapisu

Aby ustawić ten stan dla dokumentu części lub złożenia, należy:

  • Kliknąć Plik > Ustaw jako tylko do odczytu lub Plik > Uzyskaj dostęp do zapisu.

Aby ustawić stan dla komponentu złożenia, należy:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym i wybrać Ustaw jako tylko do odczytu lub Uzyskaj dostęp do zapisu.
Stan do odczytu/zapisu można również ustawić w oknie dialogowym Załaduj ponownie.

Załaduj ponownie

Aby pobrać najnowszą wersję dokumentu, należy go ponownie załadować. Na przykład jeżeli mamy plik otwarty jako tylko do odczytu, a inny użytkownik zmodyfikuje ten dokument, to możemy załadować ponownie dokument, aby wyświetlić jego zmodyfikowaną wersję.