Dokumenty SOLIDWORKS w Eksploratorze plików

W Eksploratorze plików można wyświetlać obrazy miniatur i etykietki narzędzi zawierające dane dostosowanych właściwości dla dokumentów SOLIDWORKS.

Typowe etykietki narzędzi w Eksploratorze plików podają właściwości pliku: Typ, Rozmiar i Ostatnio zapisany przez. Dla dokumentów rysunków jest podawana właściwość Liczba arkuszy.

Przy otwieraniu dokumentu SOLIDWORKS w wersji 2018 lub późniejszej etykietki narzędzi obejmują właściwość Czas ostatniego otwierania. Czas ten jest wyświetlany w minutach i sekundach i jest dostępny w przypadku modeli, które są otwierane bezpośrednio z dysku jako zapisane w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2018. W przypadku złożeń otwieranych w trybie odciążonym w etykietkach narzędzi jest wyświetlana właściwość Czas ostatniego otwierania LW. Te właściwości pliku przydają się do zarządzania czasem w przypadku pracy z dużymi zestawami danych, których otwieranie jest czasochłonne.

Właściwość Czas ostatniego otwierania nie jest aktualizowana w plikach odniesienia, kiedy są zapisywane po otwarciu w pamięci. Ta właściwość aktualizuje się, gdy pliki odniesienia są zapisywane po otwarciu w ich własnym oknie.

W przypadku zapisania informacji dotyczących dostosowanej właściwości w oknie dialogowym Podsumowanie w etykietkach narzędzi pojawią się następujące właściwości:

 • Opis
 • Poprawka
 • Stan

Wyświetlanie obrazów miniatur w Eksploratorze plików

Aby wyświetlić obrazy miniatur, należy:

 1. W Eksploratorze plików otworzyć folder zawierający dokumenty SOLIDWORKS.
 2. Kliknąć Zmień widok, aby zmienić rozmiar miniatur.
  Wyświetlony zostanie obraz miniatury każdego dokumentu SOLIDWORKS w folderze.

  Jeżeli użytkownik wybierze w Eksploratorze plików opcję pokazywania obrazów podglądu, podgląd dokumentu SOLIDWORKS będzie się pojawiać również po jego wybraniu.

  Można przeglądać ikony miniatur części i złożeń SOLIDWORKS w Eksploratorze plików. Aby włączyć tę funkcję, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Ogólne i wybrać Pokaż grafiki miniatur w Eksploratorze Windows. Aby wyświetlić grafikę w widoku izometrycznym na białym tle, kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Jakość obrazu i kliknąć Użyj widoku izometrycznego, wpasowanego w ekran dla podglądu dokumentu.

  W następujących warunkach obrazy miniatur nie są aktualizowane:
  • Gdy plik zostaje zapisany bez otwarcia we własnym oknie.
  • Po zapisaniu złożenia najwyższego poziomu, gdy nowe pliki są zapisywane zewnętrznie.

  Aby ikony miniatur graficznych były widoczne w oprogramowaniu SOLIDWORKS oraz w Eksploratorze plików, może wystąpić konieczność ponownego uruchomienia tych aplikacji.

Wyświetlanie etykietek narzędzi w Eksploratorze plików

Aby wyświetlić etykietkę narzędzia dla dokumentu SOLIDWORKS w Eksploratorze plików:

 1. W Eksploratorze plików otworzyć folder zawierający dokumenty SOLIDWORKS.
 2. Przenieść wskaźnik nad dokumentem SOLIDWORKS.
  Wyświetlana jest etykietka narzędzia.

Dodawanie kolumn do Eksploratora plików dla opcji Czas otwierania SW i Ostatnio zapisany SW za pomocą

Można dodać kolumnę w widoku Szczegóły Eksploratora plików, aby wyświetlać informację Czas otwierania SW. Można też identyfikować pliki zapisane we wcześniejszych wersjach oprogramowania SOLIDWORKS, dodając kolumnę z nagłówkiem Ostatnio zapisany SW za pomocą.

Aby dodać kolumny z nagłówkami „Czas otwierania SW” i „Ostatnio zapisany SW za pomocą” w Eksploratorze plików:

 1. Otworzyć folder zawierający dokumenty SOLIDWORKS.

  Zawartość tego folderu jest wyświetlana w widoku Szczegóły Eksploratora plików.

 2. W widoku Szczegóły kliknąć nagłówek prawym przyciskiem myszy. Zazwyczaj wyświetlane są nagłówki kolumn Nazwa, Typ i Rozmiar. Następnie w menu kontekstowym wybrać Więcej.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz szczegóły.

 3. W obszarze Szczegóły przewinąć do pozycji Ostatnio zapisany SW za pomocą i Czas otwierania SW. Można wybrać obie opcje lub tylko jedną z nich.
 4. Kliknąć OK.

Otwieranie dokumentu SOLIDWORKS z Eksploratora plików

Aby otworzyć dokument SOLIDWORKS z Eksploratora plików:

Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
 • Kliknąć dwukrotnie nazwę dokumentu.
 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę dokumentu i wybrać polecenie Otwórz.
 • Przeciągnąć dowolny dokument obsługiwany przez oprogramowanie SOLIDWORKS do pustej części obszaru graficznego SOLIDWORKS.

Otwieranie pliku przy użyciu narzędzia Otwórz za pomocą

Korzystając z narzędzia Otwórz za pomocą, można otworzyć plik CAD lub SOLIDWORKS w Eksploratorze plików. Po wybraniu wersji oprogramowania SOLIDWORKS plik zostanie otwarty w nowym wystąpieniu.

Aby otworzyć plik w tym samym wystąpieniu oprogramowania SOLIDWORKS, kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Otwórz za pomocą, a następnie wybrać SOLIDWORKS Launcher.

Otwieranie pliku przez dwukrotne kliknięcie lub kliknięcie polecenia Otwórz

Pliki CAD i SOLIDWORKS można otwierać za pomocą Eksploratora plików, klikając dwukrotnie plik lub klikając polecenie Otwórz w menu podręcznym pliku. Pliki zostaną otwarte w tym samym lub nowym wystąpieniu oprogramowania SOLIDWORKS zależnie od domyślnego programu skojarzonego z rozszerzeniem pliku.

Aby otworzyć pliki w wystąpieniu oprogramowania SOLIDWORKS:

 1. W Panelu sterowania systemu Windows kliknąć kolejno Programy > Programy domyślnie > Skojarz typ pliku lub protokół z programem.
 2. Ustawić domyślny program dla wszystkich formatów plików CAD:
  • Aby otwierać pliki w tym samym wystąpieniu, jako domyślny program ustaw SOLIDWORKS Launcher (swShellFileLauncher.exe).
  • Jeśli chcesz otwierać nowe wystąpienie, ustaw konkretną wersję oprogramowania SOLIDWORKS jako domyślny program.