Okno dialogowe Pack and Go

W oknie dialogowym Pack and Go wyszczególniane są skojarzone pliki do zapisania w folderze lub pliku archiwalnym ZIP.

Aby uzyskać dostęp do Pack and Go, należy:

  • W oprogramowaniu SOLIDWORKS kliknąć Plik > Pack and Go.
  • W Eksploratorze Windows lub w Okienku zadań SOLIDWORKS Eksplorator plików kliknąć prawym przyciskiem myszy dokument SOLIDWORKS i wybrać SOLIDWORKS > Pack and Go.
  • W SOLIDWORKS Explorer wybrać dokument SOLIDWORKS i kliknąć SOLIDWORKS Pack and Go.

Lista

Wyszczególnione są wszystkie skojarzone pliki. Poniżej listy wyświetlane są liczby złożeń, części, rysunków, innych typów plików i plików ogółem. Należy zaznaczyć lub odznaczyć pola wyboru, aby zawrzeć dane pliki w zapisywanym folderze lub pliku archiwalnym ZIP.

Aby ukryć kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybrać Ukryj kolumnę.

Aby zmienić nazwę pliku do zapisania, należy kliknąć dwukrotnie plik w kolumnie Zapisz pod nazwą. Rozszerzenie nazwy pliku musi być zgodne z rozszerzeniem pliku źródłowego.

Wybierz/Zastąp

Kliknąć Wybierz/Zastąp, aby przeszukać kolumnę i zaznaczyć lub odznaczyć elementy, bądź zastąpić tekst.

Opcje

Uwzględnij rysunki Dodaje skojarzone rysunki w folderach modelu lub w Ścieżce wyszukiwania określonej z Lokalizacje plików w oknie dialogowym Opcje systemu.
Uwzględnij wyniki symulacji Dodaje raporty SOLIDWORKS Simulation skojarzone z danym modelem, niekoniecznie w tym samym folderze co model.
Uwzględnij komponenty z biblioteki Toolbox Dodaj skojarzone komponenty Toolbox.
Uwzględnij dostosowane kalkomanie, wyglądy i sceny Dodaje utworzone przez użytkownika kalkomanie, wyglądy i sceny, niekoniecznie w tym samym folderze co model. Ich dodanie umożliwi prawidłowe renderowanie modeli w systemie docelowym.
Uwzględnij domyślne kalkomanie, wyglądy i sceny Dodaje dostarczone przez system kalkomanie, wyglądy i sceny, które są przywoływane z modelu. Ich dodanie umożliwi prawidłowe renderowanie modeli w systemie docelowym, jeżeli nie ma w nim plików domyślnych.
Widok zagnieżdżony lub Widok płaski Wyświetla nazwy plików z wcięciami na podstawie związki rodzic/potomek, lub ustawia wszystkie nazwy przy lewym marginesie.
Należy wybrać Widok zagnieżdżony aby zachować strukturę folderu. W przypadku Widoku płaskiego, model i wszystkie jego odniesienia są zapisywane w jednym folderze.
Zapisz w folderze Należy określić ścieżkę i nazwę folderu.
Zapisz w pliku Zip Należy określić ścieżkę i nazwę pliku.
Dodaj przedrostek lub Dodaj przyrostek. Dodaje określony przedrostek lub przyrostek do wszystkich nazw plików.
W jednym poziomie w pojedynczym folderze Należy wybrać, aby zapisać wszystkie pliki do najwyższego poziomu określonego folderu docelowego.
Rozłóż w minimalnej liczbie folderów Wybrać, aby zachować minimalną strukturę folderów w folderze docelowym poprzez usunięcie pustych folderów.
Zachowaj pełną strukturę folderów Wybrać, aby zachować pełną bieżącą strukturę folderu plików jako podfoldery w folderze docelowym.
Wyślij pocztą e-mail po spakowaniu Opcja dostępna po wybraniu opcji Zapisz w pliku Zip. Po kliknięciu Zapisz, otwarta zostanie wiadomość e-mail z dołączonym plikiem Zip, którą należy zaadresować i wysłać.