PropertyManager Rotace

PropertyManager Otočit se zobrazí, když vytváříte nový prvek otočení nebo upravujete stávající prvek otočení. Můžete zadat samostatné ukončení pro každý směr (ve směru a proti směru hodinových ručiček od roviny skici).

Chcete-li otevřít PropertyManager, použijte jeden z následujících nástrojů:

  • Přidání rotací (panel nástrojů Prvky) nebo Vložit > Přidání > Rotovat.
  • Odebrání rotací (panel nástrojů Prvky) nebo Vložit > Odebrání > Rotovat.
  • Rotační povrch (panel nástrojů Povrchy) nebo Vložit > Povrch > Rotovat.

Některá pole, která akceptují číselné hodnoty, umožňují vytvořit rovnici zadáním znaku = (rovnítko) a výběrem globálních proměnných, funkcí a vlastností souboru z rozevíracího seznamu. Viz Přímé zadávání rovnic ve správcích PropertyManager.

Osa rotace

Osa rotace Vyberte osu, kolem které se má prvek otáčet. Může to být osa, úsečka nebo hrana. Závisí to na typu prvku otočení, který chcete vytvořit.

Směr1

Definuje otočený prvek v jednom směru od roviny skici.

Směr rotace Nastaví ukončení otočeného prvku relativně k rovině skici. Chcete-li obrátit směr rotace, klepněte na Obrátit směr . Vyberte jednu z těchto možností:

Naslepo

Vytvoří otočení v jednom směru od skici. Nastavte úhel otočení v poli Úhel směru č.1 .

K vrcholu

Vytvoří otočení od roviny skici po vrchol, který určíte v poli Vrchol .

K povrchu

Vytvoří otočení od roviny skici po plochu, kterou určíte v poli Plocha/rovina .

Odsadit od povrchu

Vytvoří otočení z roviny skici po určené odsazení od plochy, kterou určíte v poli Plocha/rovina . Nastavte odsazení v části Vzdálenost odsazení . Chcete-li odsazení v opačném směru, vyberte Opačné odsazení.

Symetrický

Vytvoří otočení po a proti směru hodinových ručiček z roviny skici, která je umístěna uprostřed Úhlu směru č.1 otočení.

Sloučit výsledek(Jen pro prvky Otočení přidáním/vysunutím) Sloučí výsledné tělo s existujícím tělem, je-li to možné. Pokud není vybráno, prvek vytvoří odlišné pevné tělo.

Směr2

(Nepovinné.) Po dokončení Směru1 vyberte Směr2 k definování prvku otočení v druhém směru od roviny skici. Dané možnosti jsou stejné jako u směru Směr1.

Tenkostěnný prvek

  Typ Zadá směr tloušťky. Vyberte jednu z těchto možností:

Jednosměrný

Přidá tenkostěnný objem v jednom směru od skici. Chcete-li obrátit směr přidání těnkostěnného objemu, klikněte na Opačný směr .

Symetrický

Přidá tenkostěnný objem pomocí skici jako středu a použitím tenkostěnného objemu rovnoměrně na obou stranách skici.

Dvousměrný

Přidá tenkostěnný objem na obou stranách skici. Tloušťka směru č.1 přidá tenkostěnný objem vně od skici. Tloušťka směru č.2 přidá tenkostěnný objem dovnitř od skici.

Tloušťka směru č.1 Zadá tloušťku tenkostěnného prvku pro prvky tenkostěnného otočení Jednosměrně a Symetricky.

Vybrané obrysy

Použijte tuto možnost při tvorbě otočení pomocí více obrysů.

Vybrané obrysy Vyberte obrysy v grafické ploše a vytvořte otočení následovně:
  1. Podržte ukazatel okamžik nad oblastí v grafické ploše. Oblast změní barvu.
  2. Klepněte v oblasti v grafické ploše a vytvořte náhled otočení. Můžete vybrat jakoukoli kombinaci oblastí a vytvořit jednoduché nebo vícetělové díly.
  3. Klepněte na .
Vyberte horní oblast (obrys).
Vyberte dolní a střední oblast (obrysy).
Vyberte střední oblast (obrys).
Vyberte všechny oblasti (obrysy).

Rozsah prvku

Určuje, která těla nebo součásti by měl prvek ovlivňovat.
  • Pro vícetělové díly viz Rozsah prvku ve vícetělových dílech.
  • Pro sestavy viz Rozsah prvku v sestavách.