Zasoby rozwiązywania problemów

Podsumowanie zasobów rozwiązywania problemów dostępnych w oprogramowaniu SOLIDWORKS i w witrynie sieci Web SOLIDWORKS.

Zasoby w SOLIDWORKS

Narzędzia SOLIDWORKS wspomagają odnajdowanie i naprawę błędów w szkicach, operacjach, częściach, złożeniach i modelach importowanych.

Zasoby Opis
Informacje o błędach Okno dialogowe wyszczególnia błędy i ostrzeżenia w modelu (częściach, operacjach, szkicach) wraz z opisami błędów, podglądami i łączami do tematów pomocy. Również w drzewie operacji FeatureManager pojawiają się ikony.
Okno dialogowe Raport błędów SOLIDWORKS W przypadku wystąpienia awarii okno dialogowe pozwala wysłać raport o awarii wraz z opisem działań podjętych podczas zdarzenia. Można uruchomić narzędzie SOLIDWORKS RX, skontaktować się ze wsparciem SOLIDWORKS i ponownie uruchomić oprogramowanie SOLIDWORKS, o ile dostępne są dane odzyskiwania.
Wyświetlaj/usuń relacje Wyświetla relacje szkicu według kategorii, jak np. Nieaktualne, Przerwane, Przedefiniowane/Nierozwiązane. Przykład: Komunikat błędu — Szkic przedefiniowany.
SketchXpert Szkiców Rozwiązuje konflikty w przedefiniowanych szkicach i proponuje ewentualne zestawy rozwiązań.
Sprawdź szkic Sprawdza prawidłowość szkicu pod kątem użycia w operacji. Jeżeli szkic nie jest używany do tworzenia operacji, to kontur jest sprawdzany pod kątem błędów wspólnych dla wszystkich typów konturów. Przykład: Komunikat błędu — Sprawdź szkic.
Napraw szkic Naprawia takie błędy szkicu jak małe przerwy, zachodzące na siebie geometrie oraz wiele krótkich segmentów.
Sprawdź element Sprawdza geometrię modelu, aby zidentyfikować takie niepożądane geometrie jak nieprawidłowe ściany, krótkie krawędzie, minimalny promień krzywizny, przerwy krawędzi i przerwy wierzchołka.
Diagnostyka importu W importowanych plikach naprawia wadliwe powierzchnie, łączy naprawione powierzchnie w zamknięte obiekty i przekształca zamknięte obiekty w bryły.
MateXpert Wiązań Identyfikuje problemy dotyczące wiązań w złożeniach włączając wiązania, które nie zostały spełnione i grupy, które przedefiniowują złożenie.
Widma brakujących odniesień Jeśli brak jest elementu wykorzystywanego jako odniesienie w operacji, w obszarze graficznym pojawia się widmo brakującego odniesienia, a w menedżerze właściwości PropertyManager zostaje wyświetlony komunikat ostrzeżenia.

Dodatkowe narzędzia wspomagające ocenę prawidłowości projektów modeli.

Zasoby Opis
FilletXpert Zaokrągleń Zarządza, organizuje i zmienia kolejność zaokrągleń o stałym promieniu, pozwalając użytkownikowi skoncentrować się na intencji projektu.
DraftXpert Pochyleń Zarządza tworzeniem i modyfikowaniem pochyleń płaszczyzny neutralnej.
AssemblyXpert Złożeń Analizuje wydajność złożeń i sugeruje możliwe działania, których podjęcie poprawi wydajność.
Właściwości masy Wyświetlanie takich właściwości jak gęstość, masa, objętość, obszar powierzchni, środek ciężkości oraz momenty bezwładności.
Wykrywanie przenikania Znajdowanie przenikań pomiędzy statycznymi komponentami w złożeniu.
Wykrywanie kolizji Wykrywanie kolizji z innymi komponentami w złożeniu podczas przenoszenia lub obracania komponentu.
Zależności dynamiczne Zezwolenie na oddziaływanie jednego obiektu na inny i ruch zgodnie z dostępnymi stopniami swobody. (Takie cechy jak moment, tarcie i elastyczność nie są brane pod uwagę.)
SOLIDWORKS Motion Symulacja efektów napędu, sprężyn i grawitacji w złożeniu.
SOLIDWORKS Simulation Analiza naprężeń w bryłowych częściach jednoobiektowych, przy określonych właściwościach materiału, umocowaniach i obciążeniach.
Narzędzia do projektowania form Wspomaganie analizy projektów form przy użyciu takich narzędzi jak Analiza pochylenia, Napraw krawędzie oraz Wykrywanie podcięcia.
SOLIDWORKS Design Checker (dodatek) Weryfikacja takich elementów projektu, jak normy wymiarowania, czcionki, materiały oraz szkice, celem zapewnienia, że dokument spełnia wyznaczone kryteria dla projektu.

Zasoby w witrynie sieci Web SOLIDWORKS

Witryna sieci Web SOLIDWORKS zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów i kontaktowania się z Pomocą techniczną. Należy zalogować się swoim numerem seryjnym SOLIDWORKS.

Wyszukaj w informacjach technicznych SOLIDWORKS (Search SOLIDWORKS Technical Information) W Customer Portal (Portal klienta), należy wybrać element w części Self Service (Samoobsługa), a następnie wyszukać w artykułach wyrazu lub frazy.
Raport wydajności oprogramowania SPR (Software Performance Report) Wyszukiwanie konkretnych raportów lub problemów i udoskonaleń, które uwzględniono w pakietach Service Pack SOLIDWORKS. W Portalu klienta, patrz w części My Support (Moja obsługa).
Grafika i sprzęt (Graphics and Hardware) Sprawdzanie wymogów sprzętowych systemu oraz certyfikowanych kart graficznych i sterowników. W Portalu klienta, w części Self Service (Samoobsługa), należy kliknąć Graphics and Hardware (Grafika i sprzęt).
Forum dyskusyjne Dyskusje na temat problemów z innymi klientami SOLIDWORKS. W Portalu klienta, w części Self Service (Samoobsługa), należy kliknąć Discussion Forum (Forum dyskusyjne).

Dostęp do forum dyskusyjnego można również uzyskać bezpośrednio z oprogramowania SOLIDWORKS, z karty Forum SOLIDWORKS okienka zadań. Aby włączyć kartę Forum SOLIDWORKS, na karcie Zasoby SOLIDWORKS okienka zadań należy kliknąć Forum dyskusyjne.

Kontaktowanie się z Pomocą techniczną Po podjęciu próby rozwiązania problemów za pomocą zasobów dostępnych w witrynie sieci Web, należy zebrać informacje dotyczące systemu i problemu, a następnie skontaktować się z obsługującym lokalnym sprzedawcą (VAR). SOLIDWORKS Rx wspomaga proces zbierania potrzebnych informacji.

SOLIDWORKS Rx

SOLIDWORKS Rx analizuje system, sugeruje ewentualne rozwiązania i zbiera dane, które pomogą personelowi obsługi technicznej w diagnozowaniu problemów. SOLIDWORKS Rx można uruchomić z karty Zasoby SOLIDWORKS okienka zadań, w części Narzędzia SOLIDWORKS.

Aby uruchomić SOLIDWORKS Rx bez otwierania oprogramowania SOLIDWORKS, w systemie Microsoft Windows należy kliknąć Start > Wszystkie programy > SOLIDWORKS wersja > Narzędzia SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Rx .