Menedżer właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje, należy:

Kliknąć Wyświetlaj/usuń relacje Tool_Display_Delete_Dimensions_Relations.gif (pasek narzędzi Wymiary/Relacje) lub Narzędzia > Relacje > Wyświetlaj/usuń.

Relacje

Kiedy wybierzemy relację z listy, odpowiednie elementy szkicu zostaną podświetlone w obszarze graficznym, wraz z ikonami reprezentującymi te relacje. Jeżeli wybrano Relacje szkicu ( Widok > Pokaż/ukryj > Relacje szkicu ), wyświetlane są wszystkie ikony, ale ikony dla podświetlonej relacji mają inny kolor.

Przykład podświetlonych relacji:
highlighted_relation.gif
  Filtr Określa, które relacje mają zostać wyświetlone. Wybrać jedną z poniższych możliwości:

Wszystkie w tym szkicu

Nieaktualne

Przedefiniowane/Nie rozwiązane

Zewnętrzne

Zdefiniowane w kontekście

Zablokowane

Przerwane

Wybrane elementy

Wyświetla nazwy wybranych w szkicu elementów.

PM_relations_existing.gif Relacje Wyświetla istniejące relacje w oparciu o wybrany Filtr. Gdy wybierzemy relacje z listy, nazwy związanych z nimi elementów zostaną wyświetlone w części Elementy, a dany element szkicu zostanie podświetlony w obszarze graficznym.
Stan zewnętrznych odniesień jest wyświetlany tak samo jak w drzewie operacji FeatureManager.
PM_information.gif Informacja Wyświetla bieżący stan wybranego elementu szkicu. Jeżeli relacja została utworzona w kontekście złożenia, to stan może być Przerwany lub Zablokowany.
  Wygaszone Wygasza relację dla bieżącej konfiguracji. Nazwa relacji zmieni kolor na szary oraz zmieni się stan w części Informacje (na przykład, ze Spełniona na Zależna).
Cofnij ostatnią zmianę relacji Usuwa lub zastępuje ostatnią akcję.
  Usuń oraz Usuń wszystkie Usuwa wybrane relacje lub usuwa wszystkie relacje.

Elementy

  Elementy użyte w wybranej relacji

Element

Wyświetla każdy wybrany element szkicu w relacjach.

Stan

Wyświetla stan wybranego elementu szkicu, np. Całkowicie zdefiniowany, Niedodefiniowany, itd.

Zdefiniowany w

Wyświetla miejsce, w którym element jest zdefiniowany, takie jak: Bieżący szkic, Ten sam model lub Zewnętrzny model.

Informacje dla zewnętrznych elementów w złożeniach:

Element

Wyświetla nazwę elementu dla elementów szkicu w Tym samym modelu lub Zewnętrznym modelu.

Właściciel

Wyświetla część, do której należy element szkicu.

Właściciel i Złożenie.

Wyświetla nazwę złożenia najwyższego poziomu, gdzie relacja została utworzona dla elementów szkicu w Zewnętrznym modelu.

  Zastąp Zastępuje wybrany element innym elementem. W obszarze graficznym, należy wybrać element jako Element do zastąpienia tego wybranego powyżej, a następnie kliknąć Zastąp. Jeżeli element zastępujący jest nieprawidłowy, to status będzie Nieprawidłowy.
Cofnij ostatnią zmianę relacji Cofa ostatnią akcję Zastąp.

Konfiguracje

Dla modeli o wielu konfiguracjach można zastosować wybrane relacje do Tej konfiguracji, Wszystkich konfiguracji lub Określonych konfiguracji. W przypadku wybrania opcji Określ konfiguracje należy wybrać konfiguracje na liście Konfiguracje. Kliknąć Wszystko, aby wybrać wszystkie konfiguracje na liście. Kliknąć Zresetuj, aby zresetować wybory w oryginalnych ustawieniach.

Opcje

Pokaż menedżera właściwości PropertyManager kiedy szkic staje się przedefiniowany lub nierozwiązywalny Wyświetla odpowiedniego menedżera właściwości PropertyManager, jak Okrąg, aby możliwa była edycja szkicu.
Jeżeli szkic jest przedefiniowany możemy również użyć narzędzia SketchXpert Szkiców, aby zdiagnozować problem i wyświetlić różne rozwiązania.