Ikony relacji szkicu

Relacja oraz typ Przykład i uwagi
Wzdłuż X

Wnioskowane

sketch_relation_alongX.gif

Linia pozioma naszkicowana wzdłuż osi X. Dotyczy szkiców 3D.

Wzdłuż Y

Wnioskowane

sketch_relation_alongY.gif

Linia pionowa naszkicowana wzdłuż osi Y. Dotyczy szkiców 3D.

Wzdłuż Z

Wnioskowane

sketch_relation_alongZ.gif

Linia pozioma naszkicowana wzdłuż osi Z. Dotyczy szkiców 3D.

Wspólne

Wnioskowane

sketch_relation_coincident.gif

Drugi okrąg naszkicowany wspólnie z pierwszym okręgiem.

Relacja współliniowa

Dodane

sketch_relation_collinear.gif

Relacja współliniowa dodana do dwóch pierwszych linii poziomych.

Koncentryczne

Dodane

sketch_relations_concentric.gif
Współpromieniowa

Dodane

sketch_relation_coradial.gif

Relacja współpromieniowa dodana do łuków wewnętrznych.

Równe

Dodane

sketch_relation_same_length.gif

Relacja równości dodana do wszystkich okręgów wewnętrznych. W ten sposób wystarczy ustawić średnicę tylko jednego okręgu.

Równa krzywizna

Dodane

sketch_relation_equal_curvature.gif

Prędkość zmian nachylenia (krzywizny) jest taka sama w punkcie wspólnym krzywych (ciągłe C2).

Równe szczeliny

Dodane

sketch_relation_equal_slots.gif
Unieruchom

Dodane

sketch_relation_fix.gif

Relacja nieruchomości dodana do punktu.

Nieruchoma szczelina

Dodane

sketch_relation_fix_slot.gif
Pozioma

Dodane

sketch_relations_horizontal-added.gif

Dodana relacja pozioma do uchwytów splajnu.

Przecięcie

Wnioskowane lub dodane

sketch_relation_intersection.gif

Relacja dodana w przecięciu punktu i dwóch linii. Jeśli linie i punkty zostaną naszkicowane tak, aby się przecinały, ta relacja jest wnioskowana.

Scalaj

Dodane

sketch_relation_after_merge.gif

Punkt końcowy linii i punkt na prostokącie są scalane, aby utworzyć jeden punkt.

Punkt środkowy

Wnioskowane lub dodane

sketch_relation_midpoint.gif

Linia konstrukcyjna naszkicowana od punktu środkowego linii przekątnej.

Normalne

Dodane

sketch_relation_normal.gif

Relacja prostopadłości dodana pomiędzy linią i płaszczyzną.

Odsunięcie

Wnioskowane

sketch_relation_offset.gif

Większy prostokąt jest odsunięty o 10 od mniejszego prostokąta za pomocą narzędzia Odsuń elementy Tool_Offset_Entities_Sketch.gif.

Na krawędzi

Wnioskowane

sketch_relation_on_edge.gif

Krawędzie bryły są rzutowane na płaszczyznę szkicu za pomocą narzędzia Konwertuj elementy Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.

Na płaszczyźnie

Wnioskowane i dodane

sketch_relation_on_plane.gif

Dowolna geometria naszkicowana na płaszczyźnie.

Na powierzchni

Wnioskowane

sketch_relation_on_surface.gif

Punkt naszkicowany na powierzchni.

Równoległy

Wnioskowane

sketch_relations_parallel.gif

Naszkicowane dwie linie z relacją równoległą.

Równolegle do YZ

Dodane

sketch_relation_parallelYZ.gif

Relacja równoległości dodana do linii 3D i płaszczyzny przedniej.

Równolegle do ZX

Dodane

sketch_relation_parallelZX.gif

Relacja równoległości dodana do linii 3D i płaszczyzny przedniej.

Prostopadły

Wnioskowane

sketch_relations_perpendicular.gif

Druga linia naszkicowana prostopadle do pierwszej.

Przebicie

Dodane

sketch_relation_pierce.gif

Relacja przebicia dodana pomiędzy punktem szkicu a pionową linią.

Symetryczna

Wnioskowane lub dodane

sketch_relation_symmetric.gif

Relacje dodane za pomocą narzędzia Lustro elementów Tool_Mirror_Entities_Sketch.gif lub Dynamiczne lustro Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif.

Styczne

Dodane

sketch_relation_tangent.gif

Relacja styczności dodana do dwóch splajnów.

Stycznie do ściany

Dodane

sketch_relation_tangent_to_face.gif

Takie same nachylenie na krawędzi przecięcia pomiędzy ścianą a splajnem (ciągłe C1).

Patrz Relacje styczności do ściany wraz ze splajnami.

Trakcja Patrz Użycie trakcji i pasów w szkicach układu.
Pionowa

Wnioskowane

sketch_relation_vertical.gif

Naszkicowany okrąg, którego środek jest wnioskowany do początku układu współrzędnych szkicu.