Menu Ustawienia szkicu

Automatyczne relacje Automatycznie tworzy relacje podczas dodawania elementów szkicu.
Automatyczne obliczanie Automatycznie oblicza geometrię szkicu w części podczas jej tworzenia.
Włącz przyciąganie Wybiera wszystkie Przyciągania szkicu za wyjątkiem Siatki wymienione w części Opcje > Opcje systemu > Relacje/Przyciąganie.
Przenieś bez rozwiązań Przenosi elementy szkicu bez rozwiązywania wymiarów lub relacji w szkicu.
Odłączanie segmentu przez przeciągnięcie Odłącza segment szkicu od innych elementów przy jego przeciąganiu, chyba że wymiary lub relacje uniemożliwiają tą czynność.
Zastępowanie wymiarów przez przeciągnięcie/przeniesienie Zastępuje wymiary poprzez przeciąganie elementów szkicu lub poprzez przeniesienie elementu w menedżerze właściwości PropertyManager Przenieś lub kopiuj.