Wnioskowanie

Wnioskowanie wyświetla relacje za pomocą linii kropkowanych, wyświetlania wskaźnika i podświetlonych wskazówek takich jak punkty końcowe czy środkowe.

Linie wnioskowania pracują razem ze wskaźnikami, Przyciąganiami szkicu i relacjami, aby graficznie wyświetlać jak elementy szkicu działają na siebie nawzajem.

Linie wnioskowania

Linie wnioskowania to kropkowane linie, które pojawiają się przy szkicowaniu wyświetlając relacje pomiędzy wskaźnikiem a istniejącymi elementami szkicu (lub geometrią modelu). Kiedy wskaźnik zbliża się do podświetlonych wskazówek takich jak punkt końcowy czy środkowy, linie wnioskowania poprowadzą nas w stosunku do istniejących elementów szkicu.

Wideo: Wnioskowanie

Wskaźniki

Wyświetlanie wskaźnika wskazuje kiedy wskaźnik znajduje się nad relacją geometryczną (np. przecięciem), jakie narzędzie jest aktywne (linia lub okrąg) i wymiary (kąt i promień łuku). Jeżeli wskaźnik wyświetla relację (taką jak dla relacji poziomej) i klikniemy, akceptując element szkicu gdzie relacja jest wyświetlona, relacja ta zostanie automatycznie dodana dla danego elementu.

Punkt środka jest podświetlony i wskaźnik pokazuje, że w jego obecnym położeniu możliwa jest relacja wspólna . Punkt środka zmienił kolor i wskaźnik pokazuje że rozpoznaje on punkt środka .

Wideo: Wskaźniki wnioskowania

Możemy wyłączyć automatyczne relacje. Należy kliknąć Narzędzia > Ustawienia szkicu > Automatyczne relacje.
Relacje nie są wyświetlane jeżeli wyczyszczona jest opcja Włącz przyciąganie. Kiedy wyczyścimy Włącz przyciąganie powoduje to również wyczyszczenie opcji Automatyczne relacje.

Przyciągania szkicu

Przyciągania szkicu są domyślnie włączone. Kiedy szkicujemy wyświetlane są ikony Przyciągania szkicu. Aby wyczyścić Przyciągania szkicu, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Relacje/Przyciąganie i wyczyścić Włącz przyciąganie.

Możemy użyć Szybkiego przyciągania, aby wyświetlać indywidualne Przyciągania szkicu nawet jeżeli opcja Włącz przyciąganie jest wyczyszczona. Szybkie przyciągania koncentrują się na jednej operacji podczas gdy aktywne jest bieżące narzędzie szkicu. Aby użyć Szybkiego przyciągania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Szybkie przyciągania i wybrać odpowiednie Szybkie przyciąganie.

Wideo: Przyciągania szkicu

Relacje

Dodatkowo do Szybkiego przyciągania możemy wyświetlać ikony reprezentujące relacje pomiędzy elementami szkicu. Kiedy szkicujemy elementy wyświetlają ikony reprezentujące Przyciągania szkicu; kiedy klikniemy by wskazać że element szkicu jest ukończony, wyświetlone zostaną relacje. Aby wyświetlić relacje, wybrać Widok > Ukryj/pokaż > Relacje szkicu .

Wideo: Relacje