Używanie polecenia Przenieś bez rozwiązań

Przenieś bez rozwiązań tool_No_Solve_Move_Sketch.gif przenosi elementy szkicu bez rozwiązywania wymiarów lub relacji w szkicu.

Jeżeli istnieją wymiary lub relacje pomiędzy wybranymi elementami i innymi elementami szkicu lub geometrią modelu, pojawi się komunikat ostrzegawczy. Komunikat zapyta, czy chcemy usunąć powiązania wynikające z wymiarów lub relacji:

  • Jeżeli klikniemy Tak, to powiązania zostaną usunięte, a elementy zostaną przeniesione.
  • Jeżeli klikniemy Nie, to powiązania nie zostaną usunięte, a wybrane elementy zostaną skopiowane do lokalizacji, do której zostały one przeniesione.

Aby użyć polecenia Przenieś bez rozwiązań należy:

Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Przenieś bez rozwiązań tool_No_Solve_Move_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic.
  • Kliknąć Narzędzia > Ustawienia szkicu > Przenieś bez rozwiązań.