Objaśnienia relacji szkicu

Kiedy klikniemy dwukrotnie element szkicu w otwartym szkicu w obszarze graficznym:
sketch_relations_callouts01.gif
  • Otwarty zostanie menedżer właściwości PropertyManager.
  • Pojawi się objaśnienie dla wszystkich relacji wybranego elementu.

Po wybraniu relacji w części Istniejące relacje PM_relations_existing.gif w menedżerze właściwości PropertyManager elementu szkicu w obszarze graficznym pojawi się jej objaśnienie.

W menedżerze właściwości PropertyManager, objaśnienia wyświetlają relacje zastosowane do wybranego elementu szkicu oraz nazwy skojarzonych elementów szkicu. Kolor objaśnienia okręgu wskazuje stan danego elementu (niedodefiniowany, przedefiniowany, nieaktualny itd.).
Domyślnym kolorem systemowym dla stanu całkowicie zdefiniowanego jest czarny. W przypadku objaśnień, stan całkowicie zdefiniowany oznaczony jest kolorem niebieskim, tak samo jak stan niedodefiniowany. Pozostałe kolory objaśnień są zgodne z systemowymi kolorami domyślnymi. Stan pojawia się również w części Informacje PM_information.gifw menedżerze właściwości PropertyManager.

Wyświetlanie objaśnień relacji szkicu

Aby wyświetlić wszystkie objaśnienia relacji szkicu, należy:

Kliknąć Widok i wybrać Relacje szkicu.

Otwieranie menedżera właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje:

Kliknąć dwukrotnie objaśnienie.
sketch_relations_callouts02.gif
  • W menedżerze właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje, wybrana jest relacja pionowa.
  • Podświetlone są objaśnienie oraz element szkicu.

Usuwanie relacji szkicu

Aby usunąć relację, należy:

Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Wybrać relację w części Relacje i nacisnąć klawisz Delete.
  • Wybrać objaśnienie w obszarze graficznym i nacisnąć klawisz Delete.