Relacje równego oddalenia

W przypadku korzystania z narzędzia Segment w odniesieniu do linii, łuków, okręgów, splajnów, parabol, elips, częściowych elips lub stożków do punktów szkicu jest stosowana relacja równego oddalenia.

Relacja równego oddalenia tworzy przestrzeń między punktami szkicu na linii, łuku lub okręgu. W przypadku przeciągnięcia lub zmiany rozmiaru linii, łuku, okręgu, splajnu, paraboli, elipsy, częściowej elipsy lub stożka punkty szkicu automatycznie dostosowują się, aby pozostać w równej odległości wzdłuż segmentu.

Usunięcie dowolnej relacji równego oddalenia z grupy punktów szkicu powoduje usunięcie całej grupy relacji. Po usunięciu relacji równego oddalenia punkty szkicu pozostają w dotychczasowych miejscach i mają wspólną relację z elementem, na którym zostały umieszczone.