Często zadawane pytania - Relacje szkicu

Odpowiedzi: Koncepcje

 1. Dlaczego nie mogę mieć zbędnych wymiarów ani wiązań odległości?
  Oprogramowanie traktuje wymiary jako parametryczne, modyfikowalne elementy. Dodanie wymiarów do elementów zdefiniowanych przez relacje lub wiązania może spowodować naruszenie relacji bądź wiązań. Przykład:
  FAQRedntDims1.gif Całkowicie zdefiniowany szkic.
  FAQRedntDims2.gif Dodana zbędna relacja prostopadła. Szkic jest nadal całkowicie zdefiniowany.
  FAQRedntDims3.gif Dodany zbędny wymiar. Szkic jest przedefiniowany.

  Późniejsza zmiana wymiaru na inny niż 90° spowoduje konflikt z relacjami. Aby zapobiec potencjalnemu konfliktowi, oprogramowanie sygnalizuje że szkic jest przedefiniowany i należy usunąć wymiar, zmienić wymiar na zależny lub usunąć relacje.

  Ponadto znacznie trudniejsze jest rozwiązywanie konfliktów kiedy istnieją zbędne relacje. Trzeba by było usunąć relację prostopadłą oraz przylegającą relację poziomą lub pionową. Funkcja SketchXpert Szkiców wyświetla wszystkie możliwe rozwiązania.

  Powrót do góry

 2. Co to są relacje szkicu?

  Relacje szkicu są geometrycznymi powiązaniami pomiędzy elementami szkicu lub pomiędzy elementem szkicu a płaszczyzną, osią, krawędzią lub wierzchołkiem. Relacje mogą być dodawane automatycznie lub ręcznie.

  Powrót do góry

Odpowiedzi: Procedury

 1. Czy mogę wyłączyć automatyczne relacje?

  Tak

  Należy kliknąć Narzędzia > Ustawienia szkicu i przełączyć opcję Automatyczne relacje.

  Powrót do góry

 2. Jak przełączać wyświetlanie relacji szkicu?

  Kliknąć przycisk Pokaż relacje szkicu Tool_ViewSketchRelations_View.gif (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Ukryj/pokaż > Relacje szkicu , aby przełączyć wyświetlanie relacji szkicu. W przypadku usunięcia zaznaczenia opcji Widok > Ukryj/pokaż > Relacje szkicu i wybrania elementu szkicu w otwartym szkicu pojawią się ikony relacji szkicu.

  Powrót do góry

 3. Jak uniknąć relacji, których nie chcę?

  Należy wyłączyć automatyczne relacje. Patrz Czy mogę wyłączyć automatyczne relacje? powyżej.

  - lub -

  Kliknąć Przenieś bez rozwiązań tool_No_Solve_Move_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic), aby przy przenoszeniu elementów szkicu wymiary i relacje w szkicu nie były rozwiązywane.

  Powrót do góry

 4. Co zrobić jeśli utworzone zostaną relacje, których nie chcę?
  Należy użyć następujących technik:
  • Przy wyświetlonych relacjach, usunąć relację w obszarze graficznym.
  • Usunąć relację w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości w części Istniejące relacje.
  • Dla wymiarów, należy usunąć je w obszarze graficznym.
  • Usunąć relację za pomocą narzędzia Wyświetlaj/usuń relacje Tool_Display_Delete_Dimensions_Relations.gif (pasek narzędzi Wymiary/Relacje).

  Powrót do góry

 5. Co to jest przyciąganie?

  Przyciąganie to ustawienia szkicu kontrolujące jak elementy są przyciągane między sobą. Występują dwa typy przyciągania:

  Przyciągania szkicu

  Globalne ustawienia szkicu, które mają zastosowanie do wszystkich poleceń szkicu.

  Szybkie przyciągania

  Pojedyncze przyciągania szkicu ustawiane podczas szkicowania.

  Powrót do góry

 6. Jak ustawić przyciąganie?

  W pasku narzędzi Standard, kliknąć Opcje Tool_Options_Standard.gif > Opcje systemu > Szkic > Relacje/Przyciąganie, a następnie ustawić opcja przyciągania.

  Powrót do góry

 7. Co to jest przedefiniowany szkic i jak go naprawić?

  Definicja przedefiniowanego szkicu:

  • Wymiary lub relacje są ze sobą w konflikcie.
  • Wymiary sprawiają że szkic jest zbyt powiązany.
  • Modyfikowane wymiary tworzą nieprawidłową geometrię.

  Należy usunąć relacje lub wymiary, będące w konflikcie z intencją projektu. Pomocne może być narzędzie SketchXpert Szkiców.

  Powrót do góry

 8. Co to są nieaktualne relacje lub wymiary i jak je naprawić?

  Relacje lub wymiary są nieaktualne kiedy element (zewnętrzny dla szkicu), do którego zastosowana jest relacja lub wymiar jest zmieniony lub usunięty. Wymiar lub relacja jest nierozwiązana. Na przykład jeżeli wymiarujemy od narożnika bloku w szkicu, a następnie wstawimy operację wycięcia usuwającą narożnik przed szkicem, wymiar jest nieaktualny, ponieważ narożnik już nie istnieje.

  Należy usunąć lub naprawić wymiar. Można również użyć funkcji Zastąp w części Elementy w menedżerze właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje.

  Powrót do góry