Relacje geometryczne

Kliknąć Dodaj relacje Tool_Add_Relation_Dimensions_Relations.gif (pasek narzędzi Wymiary/Relacje) lub Narzędzia > Relacje > Dodaj , aby utworzyć relacje geometryczne (takie jak styczności i prostopadłości) pomiędzy elementami szkicu lub pomiędzy elementami szkicu a płaszczyznami, osiami, krawędziami lub wierzchołkami.

Możemy również dodać relacje geometryczne podczas tworzenia indywidualnych elementów szkicu lub gdy wybierzemy dwa istniejące elementy. Części Istniejące relacje oraz Dodaj relacje pojawią się w menedżerach właściwości PropertyManager każdego z elementów.

Podczas tworzenia relacji co najmniej jeden z elementów musi być elementem szkicu. Inne elementy muszą być elementem szkicu albo krawędzią, ścianą, wierzchołkiem, początkiem układu współrzędnych, płaszczyzną, osią lub krzywą z innego szkicu, która tworzy linię lub łuk przy rzutowaniu na płaszczyznę danego szkicu.

Można również automatycznie tworzyć relacje geometryczne przy pomocy wnioskowania.