Opis relacji szkicu

Poniższa tablica zestawia elementy, które możemy wybierać do relacji oraz charakterystyki wynikowych relacji.

Relacja Elementy do wybrania Wynikowe relacje
Pozioma lub Pionowa Jedna lub więcej linii albo dwa lub więcej punktów. Linie staną się poziome lub pionowe (zgodnie z definicją przestrzeni bieżącego szkicu). Punkty zostaną wyrównane poziomo lub pionowo.
Współliniowe Dwie lub więcej linii. Elementy leżą na tej samej nieskończonej linii.
Współpromieniowa Dwa lub więcej łuków. Elementy posiadają ten sam punkt środka oraz promień.
Prostopadły Dwie linie. Dwa elementy są prostopadłe do siebie nawzajem.
Równoległy Dwie lub więcej linii.

Linia i płaszczyzna (lub ściana planarna) w szkicu trójwymiarowym (3D).

Elementy są równoległe do siebie nawzajem.

Linia jest równoległa do wybranej płaszczyzny.

Równoległa do YZ Linia i płaszczyzna (lub ściana planarna) w szkicu trójwymiarowym (3D). Linia jest równoległa do płaszczyzny YZ w stosunku do wybranej płaszczyzny.
Równoległa do ZX Linia i płaszczyzna (lub ściana planarna) w szkicu trójwymiarowym (3D). Linia jest równoległa do płaszczyzny ZX w stosunku do wybranej płaszczyzny.
Wzdłuż Z Linia i płaszczyzna (lub ściana planarna) w szkicu trójwymiarowym (3D). Linia jest normalna do ściany wybranej płaszczyzny.
Relacje do osi globalnych są nazwane WzdłużX WzdłużY i WzdłużZ. Relacje, które są lokalne dla płaszczyzny są nazwane Poziome, Pionowe i Normalne.
Styczne Łuk, elipsa lub splajn oraz linia lub łuk. Dwa elementy pozostają styczne.
Koncentryczne Dwa lub więcej łuków lub punkt i łuk. Łuki posiadają ten sam punkt środka.
Punkt środkowy Dwie linie lub punkt i linia. Punkt pozostaje w punkcie środka linii.
Przecięcie Dwie linie i jeden punkt. Punkt pozostaje w miejscu przecięcia linii.
Wspólne Punkt i linia, łuk lub elipsa. Punkt leży na linii, łuku lub elipsie.
Równe Dwie lub więcej linii albo dwa lub więcej łuków. Długości linii lub promieni pozostają równe.
Równa krzywizna Dwa splajny. Promień krzywizny i wektor (kierunek) są dopasowane pomiędzy dwoma splajnami.
Symetryczna Linia środkowa i dwa punkty, linie, łuki lub elipsy. Elementy pozostają w równej odległości od linii środkowej, leżąc na linii prostopadłej do linii środkowej.
Unieruchom Dowolny element. Rozmiar elementu i jego lokalizacja są ustalone. Jednakże punkty końcowe nieruchomej linii mogą poruszać się swobodnie wzdłuż nieskończonej linii, która stanowi jej bazę. Ponadto punkty końcowe łuku lub segmentu eliptycznego mogą poruszać się swobodnie wzdłuż pełnego okręgu lub elipsy stanowiącej jego bazę.
Nieruchoma szczelina Element szkicu szczeliny. Rozmiar elementu i jego lokalizacja są ustalone.
Przebicie Punkt szkicu, oś, krawędź, linia lub splajn. Punkt szkicu jest wspólny z miejscem przebicia płaszczyzny szkicu przez oś, krawędź lub krzywą. Relacja przebicia jest używana w wyciągnięcia po ścieżce z krzywymi prowadzącymi.
Scalaj punkty Dwa punkty szkicu lub dwa punkty końcowe. Dwa punkty są łączone w jeden punkt.
Podwojona odległość Linia środkowa i dowolny element szkicu. Element szkicu jest wymiarowany przy dwukrotnej odległości od linii środkowej.
Równe szczeliny Dwa lub więcej elementów szkicu szczeliny. Te elementy mają identyczne długości i promienie.
Na krawędzi Krawędzie bryły. Krawędzie bryły są rzutowane na płaszczyznę szkicu za pomocą narzędzia Konwertuj elementy Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
Na płaszczyźnie Elementy szkicu na płaszczyźnie. Elementy szkicu znajdują się na płaszczyźnie.
Na powierzchni Elementy szkicu na powierzchni. Elementy szkicu znajdują się na powierzchni.
Stycznie do ściany Element szkicu i ściana bryły. Element szkicu i ściana są ustawione jako styczne do siebie.
Trakcja   Patrz Użycie trakcji i pasów w szkicach układu.
  • Gdy tworzymy relacje z linią, to relacja ta odnosi się do nieskończonej linii, a nie tylko do naszkicowanego segmentu linii lub fizycznej krawędzi. W wyniku powyższego, niektóre elementy mogą się nie stykać w przewidywanych miejscach.
  • Przy tworzeniu relacji z segmentem łuku lub segmentem eliptycznym relacja ta w rzeczywistości odnosi się do pełnego okręgu lub elipsy.
  • Jeżeli tworzymy relację z elementem, który nie leży na płaszczyźnie szkicu, to wynikowa relacja odnosi się do rzutu tego elementu, tak jak pojawia się on na płaszczyźnie szkicu.
  • Dodatkowe relacje są tworzone automatycznie gdy użyjemy poleceń Odsuń elementy oraz Rzutowanie elementów.