Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager

W przypadku wielu funkcji można wprowadzać i modyfikować równania bezpośrednio w polach menedżera właściwości PropertyManager umożliwiających wprowadzanie numerycznych danych wejściowych. Można tworzyć równania z globalnymi zmiennymi, funkcjami i właściwościami plików bez przechodzenia do okna dialogowego Równania, Zmienne globalne i Wymiary.

Poniższa tabela zawiera zestawienie menedżerów właściwości PropertyManager, w których ta funkcja jest dostępna:
Operacje części Operacje złożenia
Wyciągnięcie dodania/bazy Wyciągnięcie wycięcia
Wyciągnięcie wycięcia Wycięcie przez obrót
Otwór prosty Zaokrąglenie
Dodanie/baza przez obrót Sfazowanie
Wycięcie przez obrót Otwór
Zaokrąglenie Szyk liniowy
Sfazowanie Szyk kołowy
Skorupa  
Żebro  
Pochylenie  
Odgięcie bazowe  
Odgięcie krawędzi  
Szyk liniowy  
Szyk kołowy  
Szyk oparty na krzywej  
Wyciągnięta powierzchnia  
Powierzchnia przez obrót  
Zaokrąglenie powierzchni  
Na przykład w menedżerze właściwości PropertyManager dla wyciągniętej operacji dodania/bazy można wprowadzać równania w:
  • Pola Głębokość dla Kierunku 1 i Kierunku 2
  • Pola Pochylenie dla Kierunku 1 i Kierunku 2
  • Pola Grubość dla Cienkiej ścianki z dwoma typami kierunku
  • Polu Odległość odsunięcia

Aby określić, czy pole numeryczne umożliwia wprowadzanie równań, należy umieścić wskaźnik myszy nad polem w celu wyświetlenia następującej etykiety: Wprowadź wartość lub rozpocznij od =, aby utworzyć równanie

Pola wprowadzania danych numerycznych zawierające równania mogą wyświetlić albo samo równanie, albo jego obliczoną wartość. Pomiędzy równaniem i wartością można się przełączać, klikając przycisk Równania OTTool_Equations_Tools.gif lub Zmienna globalna , znajdujący się na początku pola.

Jeżeli operacja dotyczy więcej niż jednej konfiguracji, w polu wprowadzania danych pojawi się przycisk konfiguracji . Można określić, czy równanie będzie miało wpływ na jedną konfigurację, wszystkie konfiguracje, czy wybrane konfiguracje.

Nie można zmienić obliczonej wartości, gdy jest ona wyświetlana w polu wprowadzania, ale można przełączyć się do równania, a następnie poddać je edycji lub usunąć.

Równania utworzone lub poddane edycji w menedżerze właściwości PropertyManager, oknie dialogowym Równania lub oknie dialogowym Modyfikuj są odzwierciedlane we wszystkich tych miejscach.