Zmienne globalne

Można tworzyć zmienne globalne celem użycia w równaniach. Zmienne globalne definiowane są w oknie dialogowym Równania. Na przykład: Studnia_Objętość = 20000.

Można:
 • Definiować zmienne globalne przy pomocy innych zmiennych globalnych oraz wymiarów. Na przykład Wysokość = "Studnia_objętość"/(pi*("D1@Szkic4"/2)^2)).
 • Uzależniać wymiary od zmiennych globalnych. Na przykład D1@Wyciągnięcie1 = "Wysokość".
 • Współużytkować zmienne globalne pomiędzy modelami.
 • Konfigurować zmienne globalne.
Zmienne globalne oraz ich bieżące wartości pojawiają się:
 • W oknie dialogowym Równania.
 • W folderze Równania FM_equations.gif drzewa projektu FeatureManager.
 • W części Wartość / Wyrażenie tekstowe na karcie Dostosowane w oknie dialogowym Podsumowanie.
 • W części Wartość / Wyrażenie tekstowe w oknie dialogowym Konstrukcja spawana.

Użycie zmiennych globalnych zamiast połączonych wartości

Wiele celów, dla których używamy zmiennych globalnych, jest identycznych, jak cele, dla których używamy połączonych wartości (zwanych także wartościami wspólnymi lub połączonymi wymiarami). Zmienne globalne są łatwiejsze do znalezienia, zmiany i zarządzania o wartości połączonych.

Aby utworzyć zmienną globalną w celu połączenia wymiarów, należy:

 1. Utworzyć zmienną globalną w oknie dialogowym Równania lub Modyfikuj dla wymiarów.
 2. Ustawić przynajmniej dwa wymiary jako równe zmiennej globalnej.
Po zmianie wartości zmiennej globalnej oba wymiary przyjmą nową wartość.

Dodawanie zmiennej globalnej w oknie dialogowym Równania

Aby dodać zmienną globalną w Widoku równania, należy:

 1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Równania OTTool_Equations_Tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia)
  • Kliknąć Narzędzia > Równania.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Równania FM_equations.gif w drzewie projektów FeatureManager i wybrać Zarządzaj równaniami.
 2. Wybrać Widok równania equations_view_icon.
 3. W sekcji Zmienna globalna kliknąć pustą komórkę w kolumnie Nazwa.
 4. Wprowadzić nazwę dla zmiennej globalnej.
  Aplikacja SOLIDWORKS wykona następujące czynności:
  • Nazwa zostanie zapisana w cudzysłowach.
  • Kursor zostanie przesunięty do kolumny Wartość/równania oraz zostanie wstawiony znak równości =.
  • Pojawi się menu wysuwane z opcjami rozpoczęcia określania zmiennej globalnej
 5. Po znaku równości = należy wprowadzić warunek lub wymiar zmiennej globalnej, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć wymiar w obszarze graficznym. Aplikacja SOLIDWORKS prześle nazwę wymiaru do komórki.
  • Wpisać liczbę lub wyrażenie warunkowe.
  • Wybrać Miara... z menu rozwijanego oraz użyć narzędzia Miara w celu utworzenia warunku.
  Gdy składnia jest prawidłowa, obok komórki zostanie wyświetlony symbol PM_OK.gif.
 6. Wpisać + (plus), - (minus) lub inny symbol matematyczny.
 7. Dodać kolejny warunek do zmiennej globalnej.
 8. Gdy zmienna globalna zostanie zakończona, kliknąć PM_OK.gif.
  W kolumnie Wyznacza wartość zostanie wyświetlony wynik zmiennej globalnej, a kursor zostanie przesunięty do następnej komórki w kolumnie Komentarze.
 9. Dodać komentarze w celu udokumentowania intencji projektu.
 10. Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe.