Tabele konfiguracji i równania

Podczas wprowadzania równań i zmiennych globalnych do tabeli konfiguracji, równania i zmienne globalne są automatycznie odzwierciedlane w oknie dialogowym Równania.

W tabeli konfiguracji równania muszą być poprzedzone apostrofem i znakiem równości ('=). Apostrof zapewnia, że jeżeli równanie zostanie wyeksportowane do programu Excel, będzie interpretowane jako równanie a nie jako ciąg tekstowy.

Equations_and_Design_Tables

Można również wyłączyć lub włączyć równanie we wszystkich konfiguracjach poprzez określenie unikalnego identyfikatora (relacyjnego ID) w tabeli konfiguracji. Funkcja ta jest dostępna, gdy opcja Wyświetl unikalny identyfikator równania została wybrana w menu Opcje systemu > Wyświetlanie.

W obszarze Sortowany widok okna dialogowego Równania po umieszczeniu wskaźnika myszy nad równaniem pod kolumną Nazwa etykietka narzędzia wyświetla unikatowy identyfikator (relacyjny ID) dla tego równania.

Możesz użyć tego identyfikatora w następującym parametrze: $Enable@Relation_ID@Equations, gdzie relacyjny ID to unikatowy numer identyfikujący równanie. Na przykład parametr $Enable@1@Equations stosuje się do równania 1. Wówczas w tabeli konfiguracji poniżej tego parametru należy wpisać Tak, aby włączyć, lub Nie, aby wyłączyć równanie dla wszystkich konfiguracji.

Warunki ograniczające użycie opcji Konfigurowalne równania

W plikach utworzonych przy użyciu SOLIDWORKS w wersji 2013 lub wcześniejszej można używać równań konfigurowalnych, chyba że:
 • Model posiada tabele konfiguracji.
 • Co najmniej jedno równanie jest wygaszone w jednej z konfiguracji.
 • Model posiada co najmniej dwa równania o tej samej nazwie, na przykład: W2@Szkic1.

Aby użyć konfigurowalnych równań w takim istniejącym pliku, należy:

 1. Usunąć konflikty poprzez wykonanie następujących czynności:
  • Usunąć tabele konfiguracji.
  • Usunąć wygaszone równania.
  • Upewnić się, że każde równanie ma unikalną nazwę.
 2. Zapisać plik w SOLIDWORKS w wersji 2014 lub nowszej, a następnie ponownie otworzyć plik.