Statická – adaptivní

Nastavuje adaptivní možnosti pro statickou studii. Nastavení se provádí při spuštění studie. Volby jsou ignorovány pro spuštění scénářů návrhu. P-metoda nezdokonaluje síť, ale ke zlepšení výsledků používá elementy postupně se zvyšujícího řádu. H-metoda zdokonaluje síť a nemění řád elementů. Kromě zvýšené přesnosti díky většímu množství elementů v kritických oblastech navíc zdokonalená síť v každé smyčce přesněji zobrazuje geometrii v kritických oblastech.

Adaptivní metoda

Žádný  
h-adaptivní metoda K dispozici jen pro dokumentů objemových dílů a sestav.
p-adaptivní metoda K dispozici jen pro dokumentů objemových dílů a sestav.

Možnosti h-adaptivní metody

Cílená přesnost Nastavuje úroveň přesnosti pro normu přetvárné energie. NEJEDNÁ SE o úroveň přesnosti napětí. Vysoká úroveň přesnosti však v konvergenci normy přetvárné energie označuje dobré výsledky napětí. Pomocí posuvníku nastavte požadovanou úroveň.
Odchylka přesnosti Přesunutím posuvníku směrem k Místní zadáte programu, aby se soustředil na získání přesných výsledků špičkových napětí pomocí nižšího počtu elementů. Nebo můžete přesunutím posuvníku směrem k Globální sdělit programu, aby se soustředil na získání celkově přesnějších výsledků.
Singularity napětí se vyskytují v oblastech koncentrovaných sil a ostrých rozích. Napětí ve těchto umístěních se zvyšují při použití menších elementů. Pro modely s takovými singularitami se doporučuje přesunout posuvník směrem ke Globální.
Maximální počet smyček Nastavuje maximální počet smyček povolený při spuštění studie. Maximální možný počet smyček je 5.
Hrubnutí sítě Vybráním této volby povolíte programu, aby síť zdrsnil v oblastech s nízkou chybou během adaptivních smyček. Počet elementů v po sobě následujících smyčkách se může zvyšovat nebo snižovat v závislosti na modelu a počáteční síti. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, program síť v oblastech s nízkými chybami nezmění. Počet elementů se v tomto případě v každé adaptivní smyčce zvyšuje.

Program smyčky zastaví, když je dosažena cílová přesnost nebo maximální počet smyček.

Možnosti p-adaptivní metody

Zastavit když Nastavuje globální kritérium, které má být použito pro označení konvergence a ukončení smyček. Vyberte z následujících možností:

Celková deformační energie

Přetvárná energie modelu je počítána sečtením přetvárné energie všech elementů.

von Mises napětí (RMS)

Střední kvadratická hodnota uzlových napětí von Mises.

RMS Res. Posunutí

Střední kvadratická hodnota uzlových výsledných posunů.

Změní se o xx % nebo méně. Nastavuje maximální přípustnou relativní změnu ve vybraném globálním kritérii.
Aktualizovat elementy s relativní Chybou deformační energie xx % nebo více Nastavuje maximální přípustnou relativní chybu v deformační energii každého elementu. Pokud není splněno ani jedno ze dvou dalších kritérií, program zvýší řád polynomu pro elementy s deformační energií xx % nebo více.
Počáteční p-řád: Nastaví pořadí elementů na první smyčku. Nejnižší řád je 2 a nejvyšší řád je 5.
Maximální p-řád: Nastaví maximální pořadí elementů. Nejvyšší možný řád je 5.
Maximální počet smyček Nastavuje maximální počet smyček povolený v této analýze. Maximální možný počet smyček je 4.

Program zastaví smyčky při splnění jedné z následujících podmínek:

  • Globální kritérium konverguje.
  • Všechny lokální chyby konvergují pro každý element.
  • Byl dosažen maximální počet smyček.
Doporučuje se vybrat volbu V uzlech (v nabídce Jakobiho body v dialogovém okně Možnosti sítě) před vytvořením sítě v případě, že statické problémy řešíte pomocí p-metody.